Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.08.12.2019

By K' Abel in THANH NIÊN on 2 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 08.12.2019.

 1. Đề tài: TỰ DO TRONG THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22-25.
 3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Xa-cha-ri 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 07.7.2019).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Khi nói đến sự xưng nghĩa bởi đức tin ngoài luật pháp, thì có phải Cơ đốc nhân là người phá luật không?

Trong thời Cựu ước, dân Y-sơ-ra-ên được ban cho luật pháp, nhưng không có Đức Thánh Linh ở cùng. Trong thời Tân ước với Chúa Giê-xu, người tin Chúa cũng được ban cho Đức Thánh Linh. Trong sự tự do của Chúa Thánh Linh, Cơ đốc nhân sẽ được hướng dẫn đến đời sống đạo thế nào so sánh với đời sống của người dưới luật pháp Môi-se?

 1. CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Trong câu 16,18,25, chúng ta ghi nhận và tìm hiểu ý nghĩa của ba động từ quan trọng có liên quan đến Đức Thánh Linh:

 1. Bước đi: Theo nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là đi theo hàng một, theo thứ lớp như người lính tiến ra chiến trường. Như thế sự bước đi cách có trật tự nầy phải được sự điều khiển của người chỉ huy. Cũng vậy trong khía cạnh thuộc linh, người điều khiển sự bước đi của Cơ đốc nhân là Đức Thánh Linh.
 2. Chỉ dẫn chỉ về sự soi sáng của Thánh Linh, để kẻ theo Ngài cứ tiến bước mà không bị lạc lối (Giăng 16:13).
 3. Sống chỉ về mối thông công không dứt với Thánh Linh.

Theo ý nghĩa của ba động từ trên, cho thấy ba công việc của Thánh Linh trong đời sống Cơ đốc nhân: Đó là hướng dẫn hay điều khiển kẻ tin bước đi trong đường lối Đức Chúa Trời. Và trong sự bước đi ấy kẻ tin cũng được Ngài soi sáng lẽ thật, nhờ đó được lớn lên trong sự nhận biết Chúa Giê-xu và đức tin thêm vững vàng. Nhưng chẳng những hướng dẫn, soi sáng, Thánh Linh còn ở trong kẻ tin, và khiến đời sống kết bông trái (c.22). Qua những công việc như đã mô tả, cho chúng ta biết vai trò của Thánh Linh trong đời sống tăng trưởng thuộc linh của Cơ đốc nhân thật cần thiết là dường nào!

Theo nguyên văn chữ “trái” hay quả thuộc về số ít, để chỉ về kết quả của đời sống trong Thánh Linh. Và quả ấy được bày tỏ trong những đức tánh sau đây tương phản với các công việc của xác thịt (c.19-20). Đó là:

 1. Yêu thương chỉ về tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời được mô tả trong 1Giăng 4:6. Là tình yêu thương “mặc dầu”. Khi người đầu phục Chúa, thì tình thương Ngài cũng được chảy vào lòng bởi Thánh Linh (Rô-ma 5:5). Và đặc tính của tình thương nầy là hy sinh thân mình vì kẻ khác.
 2. Sự vui mừng chỉ về sự vui vẻ của Thánh Linh tràn đầy bên trong của người được sự cứu rỗi của Chúa (Thi 32:1; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Phi-líp 4:4).
 3. Bình an chỉ về sự an ninh của người được giảng hòa với Đức Chúa Trời, và được sự liên hiệp với Đấng Christ. Đây là sự bình an của Chúa Giê-xu ban cho Cơ đốc nhân để vượt thắng mọi nghịch cảnh trong đời sống theo Ngài (Giăng 14:27; 16:33).
 4. Nhịn nhục chỉ về sự bền lòng chịu đựng trước những khiêu khích, chọc giận của kẻ khác mà không có mưu ý trả thù.
 5. Nhơn từ hay tử tế chỉ về cách đối đãi nhã nhặn và khoan dung đối với kẻ chẳng đáng ân huệ.
 6. Hiền lành chỉ về tình yêu thương trong hành động.
 7. Trung tín chỉ về sự giữ lời hứa, và sự trung thành trong công việc được ủy thác.
 8. Mềm mại không có nghĩa là yếu đuối, nhưng có nghị lực để lắng nghe điều đúng và sửa đổi điều sai.
 9. Tiết độ chỉ về sự tự chế làm điều ham muốn của tư dục.

Bông trái trên là điều mỗi Cơ đốc nhân cần có để thực hiện đời sống tự do trong Đấng Christ. Bí quyết của kết quả nầy là đồng chết với Đấng Christ về bản tánh cũ, và bước đi trong sự đầu phục Thánh linh (c.24-25).

 1. B. ĐỜI SỐNG TỰ DO TRONG THÁNH LINH.

Với những đức tánh như đã trình bày, cho thấy kết quả của Thánh Linh trong Cơ đốc nhân là đời sống phẩm hạnh do Thánh Linh không có việc chi là trái với luật pháp, nhưng làm vững bền luật pháp, lại còn vượt hẳn điều luật pháp đòi hỏi nữa (c.23; Ma-thi-ơ 5:20). Như trong vài điều Chúa Giê-xu nói đến sau đây:

 1. Về sự giết người (5:21-22): Đối với luật pháp: “Hễ ai giết người thì bị tòa án xử đoán”, nhưng đối với Thánh Linh thì ghét, giận kẻ khác đã phạm tội giết người rồi.
 2. Về sự dâng của lễ (5:23-24): Luật pháp đòi hỏi của lễ, nhưng Thánh Linh đòi hỏi tấm lòng.
 3. Về sự tà dâm (Ma-thi-ơ 5:27-30): Đối với luật pháp: Tội tà dâm khi bị bắt quả tang. Nhưng đối với Thánh Linh thì chỉ cái liếc mắt do lòng tham muốn là phạm tội tà dâm rồi.
 4. Về sự ly dị (Ma-thi-ơ 5:31-32): Đối với luật pháp: Có chứng từ ly dị là sự ly dị hợp pháp. Nhưng đối với Thánh Linh, ly dị không phải vì lý do ngoại tình để cưới vợ hay có chồng khác, thì kể như phạm tội tà dâm.
 5. Về sự thề thốt (Ma-thi-ơ 5:33-37): Đối với luật pháp: Lời hứa được chứng tỏ qua lời thề. Nhưng đối với Thánh Linh: Nói thật, có hoặc không, không phải thề thốt chi cả.
 6. Về sự trả thù (Ma-thi-ơ 5:38-42): Đối với luật pháp: Đòi hỏi “mắt đền mắt“. Nhưng đối với Thánh Linh: Lấy điều thiện thắng điều ác.
 7. Người lân cận (Ma-thi-ơ 5:43-44): Đối với luật pháp: Hãy yêu thương kẻ lân cận mình. Nhưng đối với Thánh Linh: Không những yêu kẻ lân cận, nhưng còn yêu thương kẻ thù nghịch mình.

Qua sự so sánh trên cho chúng ta thấy, người sống theo Thánh Linh không phải là người phá luật, nhưng làm điều vượt quá sự đòi hỏi của luật pháp. Với luật pháp, nếp sống đạo có vẻ bó buộc, chiếu lệ. Nhưng với Thánh Linh, nếp sống đạo của Cơ đốc nhân có tính chất linh động, mới mẻ luôn, vì làm việc không do bắt buộc nhưng do sự thúc đẩy của tình yêu thương. Như trong ngày sabát, các môn đồ của Chúa Giê-xu bứt bông lúa ăn đỡ dạ lúc đói, và Ngài cũng đã từng chữa lành kẻ đau yếu trong lúc có cần, mà không phải là phá luật (Ma-thi-ơ 12:1-12).

Tóm lại, trong sự tự do của Thánh Linh, Cơ đốc nhân không phục dưới luật pháp, nhưng sống trên luật pháp. Và người sống trong Thánh Linh mới thật là người tự do (2Côr 3:17).

Tóm lại, để thực sự có đời sống tự do trong Đấng Christ, Cơ đốc nhân cần giữ vững bốn chiếc phao an toàn nầy:

(1) Sống bởi tình yêu thương (5:13-15).

(2) Bước đi theo Thánh Linh (c.51-16).

(3) Phục dưới luật của Đấng Christ (6:1-5).

(4) Gieo cho Thánh Linh (6:6-11).

Đó là bí quyết giúp chúng ta không bị trở lùi vào ách nô lệ của xác thịt.

 

 

 

Post CommentLeave a reply