Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.04.2020

By K' Abel in THANH NIÊN on 30 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 05.04.2020

 1. Đề tài: VÁC THẬP TỰ GIÁ.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:38; 16:24; Lu-ca 9:23; 14:27; Ê-phê-sô 2:16; Hê-bơ-rơ 2:2; 1Cô-rinh-tô 1:18.
 3. Câu gốc: “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34b).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 6-11.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

Mời 2 người trong BHD chịu trách nhiệm trình bày đề tài: “Thế nào là vác thập tự giá?” và mời một người lên đúc kết, cầu nguyện.

            Sau khi NHD trình bày phần giới thiệu thì lần lượt mời người có trách nhiệm lên trình bày.  

            – Người thứ nhất: Trình bày quan điểm không đặt nền tảng trên Kinh Thánh.

            – Người thứ hai: Trình bày quan điểm đặt nền tảng trên Kinh Thánh.

            – Người thứ ba: Lên đúc kết và cầu nguyện kết thúc.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

VÁC THẬP TỰ GIÁ.

“Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34).

Theo Kinh Thánh, vác thập tự giá là việc quan trọng đầu tiên cho những Cơ đốc nhân muốn sống đời sống tận hiến cho Chúa. Nhiều lần ta nghe các chứng đạo viên giới thiệu Chúa cho người ngoại đạo bằng những lời nầy: Ông bà hãy tin Chúa. Tin Chúa sẽ được phước; tin Chúa sẽ được Chúa chăm sóc, lo liệu; tin Chúa sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ dàng.

Trên một phương diện, lời chứng đó không sai; nhưng trên một phương diện khác, ta quên đề cập đến giá phải trả của một người theo Chúa. Kết quả là trong Hội Thánh đầy dẫy những tín hữu theo Chúa nửa vời, nguội lạnh, hâm hẩm và bội đạo. Họ dừng bước, lui bước khi đối diện với khó khăn, trở ngại, thử thách vì không có đức tin thật nơi Chúa.

Ngày xưa, khi Chúa Giê-xu kêu gọi người theo Ngài, nhiều lần Chúa nhắc nhở họ về lẽ cần của việc vác thập tự giá. Trong Ma-thi-ơ 10:38, Chúa nhấn mạnh rằng nếu ai không vác thập tự giá mình theo Chúa, thì không đáng làm môn đệ Ngài. Trong Lu-ca 9:23, Chúa chỉ rõ rằng phải vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày, và đoạn 14:27 cho thấy, ai không vác thập tự giá mình theo Chúa, cũng không được làm môn đồ của Chúa. Ma-thi-ơ 16:24, Mác 8:34 và Lu-ca 9:23 đều đòi hỏi việc từ bỏ chính mình để vác thập tự giá theo Chúa. Lẽ thật nhấn mạnh trong các câu Thánh Kinh này là “Vác thập tự giá để theo Chúa”.

Tuy nhiên, thế nào là vác thập tự giá? Chúa Giê-xu muốn nói gì khi Ngài phán: “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23). Ở đây chúng ta nên hiểu cụm từ “vác thập tự giá” theo nghĩa đen, nghĩa bóng hay nghĩa thuộc linh? Lời Chúa phán “vác thập tự giá” là nói riêng cho các môn đồ Ngài, hay nói chung cho tất cả người tin Chúa? Có nhiều quan điểm giải thích cho việc vác thập tự giá theo Chúa.

 1. QUAN ĐIỂM KHÔNG ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN KINH THÁNH.
 2. “Thập tự giá” được hiểu theo nghĩa đen.

Theo quan điểm nầy, thập tự giá mà người Cơ đốc vác là thập tự giá bằng gỗ. Trong lịch sử Hội Thánh ta thấy có nhiều người ủng hộ quan điểm nầy, và luôn mang cây thập tự bằng gỗ to tướng kè kè bên mình.

Tuy nhiên, xét theo văn mạch Thánh kinh, quan điểm nầy không đúng. Thập tự giá Chúa bảo ta vác ở đây được hiểu theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen. Hầu hết các học giả Kinh Thánh cũng bác bỏ quan điểm thập tự giá được hiểu theo nghĩa đen.

 1. “Thập tự giá” chỉ về bệnh tật.

Theo quan điểm nầy, thập tự giá chỉ về những tật bệnh đặc biệt mà mỗi con cái Chúa phải chịu, để giúp người sống khiêm nhường và thiêng liêng. Thomas A. Kempis tán thành quan điểm nầy, và giảng giải thêm: “Thập tự giá không những chỉ về bệnh tật, mà còn có hàm ý bất cứ hình thức nào của sự đau khổ”.

Quan điểm trên không phù hợp với lời Thánh Kinh dạy, bởi lẽ cho rằng bất cứ người nào mắc bệnh đều là môn đồ Chúa, nhưng trên thực tế ta thấy có nhiều tín hữu khỏe mạnh, trong khi đó cũng có nhiều người không tin Chúa bị bệnh tật.

 1. “Thập tự giá” chỉ về sự cứu rỗi.

Quan điểm nầy cho rằng người vác thập tự giá là người kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Những người chủ trương quan điểm nầy cho rằng việc môn đồ hóa và được cứu rỗi có giá trị như nhau. Nhóm khác nữa thì quan niệm rằng môn đồ hóa là điều kiện của sự cứu rỗi. Họ kêu gọi mọi người hãy vác thập tự giá để làm nên sự cứu rỗi cho mình.

Quan điểm nầy nhầm lẫn vì dạy rằng, con người nhờ việc làm mà được cứu rỗi.

 1. “Thập tự giá” chỉ về tội lỗi.

Theo quan điểm nầy, thập tự giá chỉ về những tội lỗi mà người tin Chúa không thể từ bỏ. Martin Luther ủng hộ quan điểm này, John R. Rice cũng tán thành qua việc dạy về lẽ cần để đóng đinh bản tánh tội lỗi.

Tuy nhiên, theo Kinh Thánh, thói quen phạm tội không phải là điều Chúa muốn con cái Ngài phải mang. Trong Chúa Cứu Thế, ta được ban sự đắc thắng tội lỗi. Lời Chúa dạy “phải nên thánh vì Ta là thánh” (1Phi 1:16).

 1. “Thập tự giá” chỉ về người phối ngẫu của mình.

Đây là quan điểm ta thường được nghe thấy trong các câu chuyện hằng ngày. Nhiều người chồng, người vợ không vừa ý nhau, nên kể người phối ngẫu là cây thập tự nặng nề mình phải mang. Người ta kể lại có ông chồng kia đã giới thiệu vợ mình cho bạn hữu bằng những lời này: “Tôi xin giới thiệu với anh chị, đây là… thập tự giá của tôi!”

 1. QUAN ĐIỂM ĐẶT NỀN TẢNG TRÊN THÁNH KINH.

Trước khi tìm hiểu việc vác thập tự giá theo quan điểm Lời Chúa dạy, ta cũng nên để ý rằng trong Tân ước, chữ “thập tự giá” thường được hiểu theo ba nghĩa: Nghĩa đen, nghĩa thuộc linh và nghĩa bóng.

Theo nghĩa đen, trong Tân ước chỉ có ba thập tự giá hiểu theo nghĩa này: Đó là cây thập tự của Chúa Giê-xu và hai cây thập tự của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa (Ma-thi-ơ 27:38-40).

Theo nghĩa thuộc linh, tất cả người tin Chúa đều đã được đồng chịu đóng đinh với Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Rô-ma 6:6, Ga-la-ti 2:20). Nói cách khác, mỗi người đặt đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, đều được đồng chết với Ngài. Tuy nhiên, đây là nghĩa thuộc linh hay là nghĩa ẩn dụ, chớ không phải nghĩa đen, vì ngoài Chúa Giê-xu, không tín hữu nào bị đóng đinh trên thập tự giá.

Theo nghĩa bóng, thập tự được hiểu là:

 1. Sự gian khổ và sự từ chối chính mình (Ma-thi-ơ 16:24).
 2. Sự khổ đau của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:16, Hê-bơ-rơ 2:2).
 3. Giáo lý của Phúc Âm (1Côr 1:18).
 4. Phúc âm, vì kẻ thù của Phúc âm là kẻ thù của thập tự giá (Phi-líp 3:18).
 5. Thập tự giá của Chúa Giê-xu là hình ảnh về sự cứu rỗi (1Côr 1:17).

Ý nghĩa thập tự giá theo quan điểm Thánh Kinh là như vậy. Người vác thập tự giá là người sẵn sàng sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho phải chịu sỉ nhục, đau khổ và ngay cả phải chết vì Chúa.

Mặt khác, vác thập tự giá cũng có nghĩa là làm cho chết những tham vọng, ý tưởng, mục tiêu đi ngược lại ý muốn Chúa. Phao-lô là người vác thập tự giá nên đã tuyên bố: “Tôi chết hằng ngày” (1Côr 15:31), tức là làm chết đi những điều không theo ý muốn Chúa.

Chúa Giê-xu ứng dụng lẽ thật vác thập tự giá qua các ví dụ và ẩn dụ nầy: “Có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn (10.000) lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn (20.000)… sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa” (Lu-ca 14:31-32). Chúa không muốn làm nản lòng những người theo Ngài, nhưng bảo họ phải tính toán trước. Chẳng thà đừng theo Chúa còn hơn đi theo rồi thất bại. Đây là hình ảnh của những tín hữu tin Chúa nửa vời, hâm hẩm, nguội lạnh và coi thường sự lựa chọn của mình.

Chúa Giê-xu kết luận: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:33).

Không có gì vô dụng cho bằng người theo Chúa mà còn chạy theo thế gian, yêu mến thế gian và các vật ở thế gian. Người ấy cũng như muối mất vị mặn, thiếu bản chất của người thuộc về Chúa, thiếu đời sống tận hiến và chẳng còn có thể phục vụ Ngài. Quý vị có đang vác thập tự giá theo Chúa không?

 

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply