Ngày: Tháng Năm 11, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI NÔ LỆ TỘI LỖI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-2:21.
 3. Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 1:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

in NAM GIỚI on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

 1. Đề tài: TẬN DỤNG ÂN TỨ VÀ TRAU DỒI PHẨM HẠNH.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 2:4-8; 1Côr 12:4-11,27-30; Mat 25:14-30.
 3. Câu gốc:Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin… ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6,8c).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 38-40.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020

 1. Đề tài: BÍ QUYẾT ĐƯỢC LÒNG TRONG SẠCH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-19.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.