Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 20 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên).

 1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 01.03.2020.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.

Một hình ảnh thật đẹp được nhìn thấy trong Chúa Giê-xu khi Ngài bắt đầu chức vụ trên đất. Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như hình chim bồ câu đậu trên Chúa khi Giăng làm phép báp-têm cho Ngài tại sông Giô-đanh.

Nói đến vai trò của Đức Thánh Linh, Mục sư A.W. Tozer viết: “Chúa Giê-xu dù là Đức Chúa Trời hoàn toàn, nhưng cũng chỉ làm việc khi Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công vụ 10:38). Trước khi về trời, Chúa Giê-xu cũng đã căn dặn môn đồ chớ đi rao giảng cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Tại sao sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống người hầu việc Chúa là điều cần thiết?

 1. ĐỨC THÁNH LINH VÀ CÔNG VIỆC NGÀI.

Đức Thánh Linh còn gọi là Đấng Yên ủi hay Thần Lẽ thật. Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, quyền năng, bình đẳng với Chúa Cha và Chúa Con. Công việc của Ngài gồm trong hai lãnh vực:

 1. Đối với người tin Chúa.

Ngài ngự trị trong lòng, là Đấng Yên ủi, ở cùng an ủi con cái Chúa; là Thần Lẽ thật, soi sáng dạy dỗ kẻ tin biết Lời Đức Chúa Trời, hướng dẫn và ban cho họ quyền năng trong sự hầu việc (Giăng 14:16-18; 16:13).

 1. Đối với thế gian.

Ngài cáo trách về tội lỗi của họ để tìm biết đến ơn tha thứ của Chúa (Giăng 16:7-9).

Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài hứa ban Đức Thánh Linh ở với môn đồ và ở trong môn đồ (Giăng 14:23). Trước khi về trời, Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh ở trên các môn đồ tức là phép báp-têm bằng Thánh Linh (Công vụ 1:5-8).

Lời hứa ban Đức Thánh Linh ở trong môn đồ có nghĩa: Khi người tin Chúa thì được sự ban cho Đức Thánh Linh trong lòng, để quyền năng hoạt động bên trong tái tạo đời sống người ấy trở nên mới trong Đấng Christ, dạy dỗ và hướng dẫn họ đến đời sống nên thánh để phục vụ Chúa (Giăng 3:4-8; 2Côr 5:17). Lời hứa ban Thánh Linh nghĩa là sự ban cho quyền năng của Thánh Linh trên người hầu việc Chúa, để làm công việc Ngài cách có kết quả. Vì vậy, người có Đức Thánh Linh trong lòng chưa đủ, cần phải được đầy dẫy Ngài trong đời sống để phục vụ Đức Chúa Trời. Vì lẽ cần nầy, nên Chúa Giê-xu phán dặn môn đồ chờ đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao trước khi thi hành mạng lịnh của Chúa, là rao giảng Tin lành cho khắp đất (Công 1:4-8).

 1. ĐỨC THÁNH LINH TRONG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Trong Phi-e-rơ.
 3. Trong sự rao giảng: Bài giảng đầu tiên của ông có khoảng ba ngàn người tin Chúa (Công vụ 2:14,41).
 4. Trong sự chữa bệnh: Khiến người què được đi, gọi người chết sống lại (Công vụ 3:6-8; 9:36-41)
 5. Trong lời nói: Có quyền năng của Đức Thánh Linh (Công vụ 5:1-16).
 6. Trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô.

Ngài ban quyền năng cho Phao-lô để đuổi quỉ, hướng dẫn Phao-lô trong sự rao giảng Tin lành; Ngài ban cho Phao-lô ân tứ để hầu việc (Rô-ma 15:19; 2Cô-rinh-tô 3:4-6).

 1. Trong chức vụ của chấp sự Ê-tiên.

Ngài ban cho Ê-tiên quyền năng làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Ngài soi sáng Ê-tiên có sự khôn ngoan trong sự đối đáp với kẻ bắt bớ ông. Ngài ở cùng Ê-tiên trong sự tuận đạo, cho ông thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu trên trời (Công vụ 6:9-10; 7:55).

 1. Trong chức vụ của chấp sự Phi-líp.

Ngài hướng dẫn Phi-líp trong sự gặp gỡ viên chức Ê-thi-ô-bi trên đường về xứ để rao giảng cho vị quan nầy (Công vụ 8:26-39).

Qua sự ghi nhận trên chúng ta nhận thấy Đức Thánh Linh đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống người hầu việc Chúa: Ban quyền năng để rao giảng, ban sự khôn ngoan để đối phó với kẻ mưu hại, hướng dẫn nơi nào phải rao giảng, ban cho ân tứ để hầu việc. Cho nên, người hầu việc Chúa phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

 1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.

Qua những câu Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy những yếu tố quan trọng để được đầy dẫy Đức Thánh Linh và tiếp tục để được đầy dẫy Ngài.

 1. Cầu nguyện (Công vụ 1:12-14; 2:1-4).

Người khao khát Đức Thánh Linh và thật lòng tìm kiếm, chờ đợi Ngài chắc sẽ được đầy dẫy Ngài.

 1. Vâng phục (Công vụ 5:32; 19:5; Ga-la-ti 5:16-17).

Người không đầu phục Đức Thánh Linh, chắc không thể nào được đầy dẫy Ngài.

 1. Không làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:30).

Để chúng ta luôn được đầy dẫy Ngài. Qua những yếu tố trên, chúng ta tìm thấy nguyên tắc quan trọng cho người hầu việc Chúa là sự đầu phục Đức Thánh Linh trong đời sống.

Tóm lại, vì cớ vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh, nên người hầu việc Chúa không thể thiếu sự đầy dẫy Ngài. Như trong kinh nghiệm của đời sống phục vụ Chúa, Tiến sĩ A.W. Tozer chia sẻ những lẽ cần sau đây về Đức Thánh Linh mà người hầu việc Chúa nên biết:

– Đức Chúa Trời làm công việc Ngài qua hoạt động của Chúa Thánh Linh. Sức mạnh duy nhất của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của Ngài là sức mạnh của Chúa Thánh Linh.

– Tất cả những gì mà con người làm với sức lực và khả năng riêng chỉ có giá trị một thời gian ngắn; chất lượng đời đời không có trong những công việc ấy. Chỉ có những gì làm qua Chúa Thánh Linh vĩnh cửu mới còn lại đời đời; ngoài ra thì chỉ là gỗ, cỏ khô, rơm rạ (1Cô-rinh-tô 3:11-13).

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Xin đọc Giăng 14:14-18; 16:7-9,13.
 3. Đức Thánh Linh còn được gọi trong những danh hiệu nào?
 4. Qua các danh hiệu trên xin tìm hiểu Đức Thánh Linh là ai? Và công việc của Ngài là gì?
 5. Xin đọc Giăng 14:15-18; Công vụ 1:1-8.
 6. Hai lời hứa của Chúa với môn đồ về Đức Thánh Linh là gì?
 7. Ý nghĩa của hai lời hứa đó?
 8. Tại sao người hầu việc Chúa cần đầy dẫy Đức Thánh Linh? (Công vụ 1:8; 2:1-4,10-19,40-41).
 9. a. Đức Thánh Linh trong chức vụ của sứ đồ Phi-e-rơ (Công vụ 2:14,40-41; 3:6-8; 5:1-6,15).
 10. Đức Thánh Linh trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô (Công vụ 13:8-12; 16:6-8; Rô-ma 15:19; 2Cô-rinh-tô 3:4-6).
 11. Đức Thánh Linh trong sự hầu việc của chấp sự Ê-tiên (Công vụ 6:9,10,15; 7:55).
 12. Đức Thánh Linh trong chức vụ hầu việc Chúa của Phi-líp (Công vụ 8:28,39).
 13. Vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống người hầu việc Chúa là gì? (1Cô-rinh-tô 12:4-11).
 14. Đọc Công 1:12-14; 2:1-4; 5:32; 19:5; Gal 5:16-17; Êph 5:30.
 15. Bí quyết được đầy dẫy Đức Thánh Linh?
 16. Bí quyết nầy cho chúng ta tìm thấy nguyên tắc quan trọng nào cho người hầu việc Chúa?
 17. Xin nêu ra lý do cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống người hầu việc Chúa?
 18. Trong khi hầu việc Ngài, bạn hoàn toàn vâng phục Chúa Thánh Linh hay làm theo ý mình? Tại sao?

 

 

Post CommentLeave a reply