Ngày: Tháng Mười 21, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 01.11.2020.

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3.
  3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

in THANH NIÊN on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 25.10.2020

  1. Đề tài: KỶ NIỆM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
  3. Câu gốc: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê.
  5. Thể loại: Thuyết trình.