Ngày: Tháng Mười Một 30, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

  1. Đề tài: MẠNH DẠN TRONG CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-18.
  3. Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:10-11).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 7-9.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 06.12.2020

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ NGÃ LÒNG.
  2. Kinh Thánh: 1Các vua 19:1-14; Hê-bơ-rơ 12:1-5.
  3. Câu gốc: “Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 5-8.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.