Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI “ĐOÁN NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH”

TRÒ CHƠI “ĐOÁN NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH”

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 22 Tháng Hai, 2021

  1. ĐOÁN NHÂN VẬT KINH THÁNH

Cách chơi: Chia thành 4 hoặc 5 nhóm. Mỗi nhóm cử một em đại diện lên phía trước. NHD đưa ra 4 hoặc 5 nhân vật Kinh Thánh cho từng em đại diện của mỗi nhóm. Sau đó, các em này lần lượt thông đạt lại cho nhóm của mình nhân vật Kinh Thánh đó chỉ bằng điệu bộ (không được nói dưới hình thức nào). Nếu trong vòng vài phút, nhóm của mình không đoán ra được, thì các nhóm khác được quyền trả lời. Nhóm nào đoán ra được, sẽ được cộng điểm.

Post CommentLeave a reply