Ngày: Tháng Mười 18, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in NAM GIỚI on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021

 1. Đề tài: 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:17, Cô-lô-se 1:14, Ma-thi-ơ 16:18.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 23-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-14.
 3. Câu gốc: “Vả, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in THANH NIÊN on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021

 1. Đề tài: Kỷ Niệm 504 Năm Cải Chánh Tin Lành.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:40-47.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết trình.