Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

in THANH NIÊN on 23 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21/05/2023 (Kỷ niệm Chúa Thăng Thiên)

1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.

 1. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 2. Câu gốc: “Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ” (Công vụ 1:9 – BHĐ).
 3. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 41-43.
 4. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in NAM GIỚI on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023.

 1. Đề tài: SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẦNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
 3. Câu gốc: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 117-120.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in THANH NIÊN on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 07.05.2023

in NAM GIỚI on 2 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 07.05.2023

 1. Đề tài: NƯỚC VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI.
 2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 3:9-14; Khải Huyền 21:1-8.
 3. Câu gốc: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (2Phi 3:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 109-112.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.04.2023

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 30.04.2023.

 1. Đề tài: NHẬN BIẾT CHÚA GIÊ-XU.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 1:12.
 3. Câu gốc: “…Vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó”(2Ti-mô-thê 1:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.