Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

1. Đề tài: TỰ XÉT MÌNH.

2. Kinh Thánh: Mác 14:12-25.

 1. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài cầm chén tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và… phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:22-24).
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.04.2021

in Chưa được phân loại, NAM GIỚI on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

 1. Đề tài: NỖ LỰC CẦN THIẾT.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:31-36.
 3. Câu gốc: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (Phi-líp 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 29-31.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.04.2021

in THANH NIÊN on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021.

 1. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13; 2 Cô-rinh-tô 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 11-15.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.04.2021

in NAM GIỚI on 12 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 18.04.2021

 1. Đề tài: TỈNH THỨC ĐỐI VỚI MA QUỶ VÀ CÁM DỖ. 
 2. Kinh Thánh: Mác 14:28; 1Phi 5:8; 1Giăng 2:15-17.
 3. Câu gốc: “Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi” (Ê-phê-sô 5:14).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 25-28.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương trợ)

 1. Đề tài: ĐÔ-CA – NỮ THÁNH ĐỒ LÀM VIỆC LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Công 9:33-42; Gióp 31:19,20; Gia 2:13-17
 3. Câu gốc: “Tại thành Giốp-bê… có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí” (Công vụ 9:36).
 4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương Trợ)

 1. Đề tài: YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-26.
 3. Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 4:10).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Họp bạn.