Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 01.11.2020.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 25.10.2020

in THANH NIÊN on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 25.10.2020

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-17.
 3. Câu gốc: “Vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô-ma 1:17)
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO NAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO NAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: KINH NGHIỆM SỰ SUNG MÃN CỦA THƯỢNG ĐẾ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21.
 3. Câu gốc: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.
 2. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36.
 3. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 18.10.2020

in THANH NIÊN on 12 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: NIỀM TIN CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:1-19.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh…” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Tê-sa-lô-ni-ca.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm-ngôn 3.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Kịch.