Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.01.2022

in THANH NIÊN on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 23.01.2022.

 1. Đề tài: UY QUYỀN TRONG SỰ DẠY DỖ.
 2. Kinh Thánh: Mác 1:21-28.
 3. Câu gốc: “Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân Số Ký 26-30.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 23.01.2022

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 23.01.2022

 1. Đề tài: GIỮ VỮNG ĐỨC TIN.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:18-20.
 3. Câu gốc: Ta cảm tạ Đấng ban năng lực cho ta là Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài (1Ti-mô-thê 1:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 4-6.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 09.01.2022

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 09.01.2022

 1. Đề tài: MỤC ĐÍCH LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:1-2.
 3. Câu gốc:Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đấng Christ Giê-xu, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con!(1Ti-mô-thê 1:2 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 22-25.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in THANH NIÊN on 17 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022.

 1. Đề tài: THEO CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Mác 1:16-20; 2:13-17; 8:34-38; 10:17-22.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân Số Ký 21-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022

 1. Đề tài: ĐỐI DIỆN VỚI GIÁO SƯ GIẢ.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 1:3-11.
 3. Câu gốc: Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành (1Ti-mô-thê 1:5 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in NAM GIỚI on 15 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022

 1. Đề tài: SỰ BIẾN ĐỔI TÂM LINH.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-13; 2Cô 5:17; 3:18.
 3. Câu gốc: Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 27-29.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

in THANH NIÊN on 1 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 02.01.2022

 1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi Thiên 91:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.