Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

in THANH NIÊN on 23 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in THANH NIÊN on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 30.04.2023

in THANH NIÊN on 25 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 30.04.2023.

 1. Đề tài: NHẬN BIẾT CHÚA GIÊ-XU.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 1:12.
 3. Câu gốc: “…Vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó”(2Ti-mô-thê 1:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.04.2023

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 16.04.2023.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TƯƠNG TRỢ.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 13; 2Cô-rinh-tô 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.04.2023

in THANH NIÊN on 7 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 09.04.2023.

 1. Đề tài: LỄ KỶ NIỆM CHÚA PHỤC SINH
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 21-24.
 3. Câu gốc: Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.04.2023

in THANH NIÊN on 1 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 02.04.2023

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU ĐĂNG QUANG VÀO THÀNH
  GIÊRUSALEM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
 3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 16-20.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.03.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.03.2023

in THANH NIÊN on 26 Tháng Ba, 2023

Chúa nhật 26.03.2023.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÍ I.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 139.
 3. Câu gốc: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm” (Thi-thiên 139:14)
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Sinh nhật.