Home Page

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời.

Giăng 3:16

Giăng 14:6

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Ê-sai 53:5b

bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.

I Phi-ê-rơ 5:7

lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em

Latest Sermons

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (GV-HV)

BÀI 5. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VUI MỪNG (GV) I. KINH THÁNH: Giăng 21:3-11. II. CÂU GỐC: “Chúa… khiến người đầy dẫy sự vui mừng” (Thi thiên 21:6).

BÀI 4. NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ CÒNG LƯNG (GV-HV)

BÀI 4. NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ CÒNG LƯNG (GV) I. KINH THÁNH: Lu-ca 13:10-17. II. CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ… người đau bịnh” (Thi thiên 41:3). III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em: – Biết: Chúa chữa lành cho người đàn bà trong ngày Chúa nhật. – Cảm nhận: Chúa xem con người là […]

BÀI 3. CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI (GV-HV)

BÀI 3. CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI (GV) I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 9:1-8; Lu-ca 5:17-20. II. CÂU GỐC: “Đức Chúa Trời làm ơn cho người” (Gióp 33:24a). III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em: – Biết: Chúa Giê-xu chữa cho người bại được lành. – Cảm nhận: Chúa Giê-xu là Đấng hay làm ơn. – Hành […]

BÀI 2. GIA ĐÌNH CỦA CHÚA GIÊ-XU (GV)

BÀI 2. GIA ĐÌNH CỦA CHÚA GIÊ-XU (GV) I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 2:13-18; Mác 6:3. II. CÂU GỐC: “Con trẻ lớn lên… được đầy dẫy sự khôn ngoan” (Lu-ca 2:40). III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em: – Biết: Chúa Giê-xu lớn lên trong gia đình có thêm những người em trai và gái. – Cảm […]

BÀI 1.  EM BÉ GIÊ-XU (GV-HV)

BÀI 1.  EM BÉ GIÊ-XU (GV) I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-7. II. CÂU GỐC: “Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bết-lê-hem” (Ma thi-ơ 2:1a). III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em: – Biết: Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem. – Cảm nhận: Chúa đến thế gian nầy vì yêu thương […]

BÀI  13.  BÀI ÔN (GV-HV)

BÀI  13.  BÀI ÔN (GV-HV) I. KINH THÁNH: Tất cả những đoạn Kinh Thánh học trong quý. II. CÂU GỐC: Ôn lại tất cả câu gốc đã học và chọn ra 3 câu cho các em thi. III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em – Nhớ lại những gì đã học trong quý. – Cuộc đời […]

Đức Chúa Trời yêu thương bạn!

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

(Rô-ma 5:8)

Tìm Hiểu

Tôn chỉ Hội Thánh

Kính CHÚA – Yêu Người

Truyền Giảng Phúc Âm

Xây Dựng Hội Thánh

Tìm Hiểu

Truyền Giảng

BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA (HV)

BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA   CÂU GỐC: “Dâng những của lễ… cho nhà Đức Chúa Trời” (E-xơ-ra 2:68).

BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA (GV)

BÀI 12. DÂNG CỦA LỄ CHO CHÚA   I. KINH THÁNH: Công Vụ 4:32-37. II. CÂU GỐC: “Dâng những của lễ… cho nhà Đức Chúa Trời” (E-xơ-ra 2:68). III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em: – Biết: Ba-na-ba và nhiều tín đồ tại Hội Thánh đến nhà thờ thành tâm dâng của cải cho Chúa. – Cảm […]

BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA (HV)

BÀI 11. TUYÊN ĐỌC LỜI CHÚA   CÂU GỐC: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy” (Châm ngôn 1:8).