Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 14.04.2024

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 14/03/2024

 1. Đề tài: GIÔ-SUÊ – NGƯỜI CHIA ĐẤT CHO DÂN SỰ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9; 11:21-23.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15c BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 22-24.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 21-01-2024.

Sau đây là một số câu hỏi gợi ý được soạn theo Giô-suê 1:1-9; 11:21-23, bạn có thể tham khảo hoặc dùng cho giờ học Kinh Thánh của Ban phụ nữ.

(1.1) Câu hỏi quan sát: Sau khi Môi-se chết, Đức Chúa Trời phán bảo Giô-suê điều gì?

(1.2) Câu hỏi giải nghĩa: Vì sao Đức Chúa Trời giao sứ mạng lớn lao cho Giô-suê?

(1.3) Câu hỏi áp dụng: Bạn được Đức Chúa Trời giao cho công việc gì? Bạn cảm thấy thế nào?

(2.1) Đức Chúa Trời hứa điều gì với Giô-suê?

(2.2) Lời hứa ấy có ý nghĩa gì?

(2.3) Trong đời sống hầu việc Chúa, điều nào thêm cho bạn sức mạnh?

(3.1) Đọc (Giô-suê 11:21-23) cho biết Giô-suê làm được việc gì?

(3.2) Vì sao Giô-suê làm được những việc lớn dường ấy?

(3.3) Bạn đạt được kết quả nào trong sự hầu việc Chúa? Xin cho biết điều gì giúp bạn đạt được hoặc ngăn trở bạn chưa đạt được?

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Nhân vật quan trọng thứ nhì sau Môi-se là Giô-suê.

Giô-suê một tướng lãnh thắng trận trong cuộc chiến với dân A-ma-léc đến quấy phá Y-sơ-ra-ên trên hành trình về đất hứa. Bốn mươi năm trong đồng vắng, Giô-suê trung thành luôn ở bên cạnh Môi-se, Môi-se qua đời. Đức Chúa Trời giao cho Giô-suê ông ba công tác quan trọng: (1) Dẫn dân sự vào đất hứa. (2) Chiếm xứ. (3) Chia đất cho dân sự.

Trở ngại đầu tiên họ gặp là phải vượt qua sông Giô-đanh. Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ, khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước vừa đạp chân trên mé nước thì dòng sông rẽ đôi làm thành con đường (Giô-suê 3).

Kế tiếp là chiếm xứ. Giê-ri-cô là một thành lũy kiên cố nhất cần phải triệt hạ. Giô-suê đã dẫn đạo binh Y-sơ-ra-ên vào chiến thắng đầu tiên không bằng sức mạnh quân sự, nhưng bằng sự vâng lịnh Chúa đi vòng quanh thành trong bảy ngày. Thành Giê-ri-cô sụp đổ, Giô-suê dẫn quân tiến đánh A-hi. Từ đó, Giô-suê chinh phục các vua miền nam, rồi đến các vua miền bắc. Kết cuộc Giô-suê đánh bại ba mươi mốt vua, và chiếm cả Ca-na-an (Giô-suê 11:6-12).

Giô-suê chia đất cho dân sự. Dân Y-sơ-ra-ên vâng lịnh Đức Chúa Trời cấp cho Giô-suê một phần đất ở giữa mình. Giô-suê qua đời khoảng năm 1365 T.C, vào lúc 110 tuổi và được chôn trong thành.

 1. SUY GẪM.
 2. Đời sống tin kính Chúa của Giô-suê.
 3. Tin cậy Chúa: Giô-suê mạnh mẽ bày tỏ đức tin của mình, và khuyên dân sự chớ sợ hãi nhưng hãy tiến lên chiếm xứ (Dân 13,14).
 4. Vâng lời Chúa: Giô-suê kính sợ Chúa, vâng giữ các mạng lịnh và điều răn của Ngài.
 5. Trung thành phục vụ Chúa: Giô-suê đã dâng cho Chúa suốt cả cuộc đời và hầu việc Ngài với cả tấm lòng yêu mến, tận tụy (Giô-suê 24).
 6. Giô-suê với sứ mạng Chúa gọi.

– Cầm quân đánh trận với A-ma-léc.

– Làm thám tử do thám Ca-na-an (Xuất 17:8-12; Dân 13:8, 16, 17).

– Làm hầu cận của Môi-se.

Đức Chúa Trời gọi Giô-suê vào sứ mạng tướng lãnh Y-sơ-ra-ên, ủy thác cho Giô-suê ba công tác quan trọng: (1) Dẫn đưa dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa. (2) Chiếm xứ. (3) Chia xứ cho dân sự.

Đức Chúa Trời hứa ở cùng Giô-suê, ban cho mọi sự hanh thông nếu Giô-suê hết lòng vâng giữ điều răn và mạng lịnh Chúa đã truyền cho Môi-se.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

– Đời sống tận tụy phục vụ Chúa của Giô-suê nhắc nhở đức tính người hầu việc Chúa là trung tín. Chẳng những trung tín trong việc lớn, nhưng cũng phải trung tín trong công việc nhỏ.

– Trong sứ mạng của người tướng lãnh chinh phục xứ và chia đất cho dân sự, nếu chưa có đời sống đắc thắng trong Đấng Christ, không thể trở thành nguồn phước cho người khác.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.04.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 07.04.2024

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Tư, 2024

Chúa nhật 07/4/2024.

 1. Đề tài: A-RÔN – THẦY TẾ LỄ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Xuất 4:10-16; 28:1.
 3. Câu gốc: “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (1Phi 2:9a BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 19-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 14-01-2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Trong cuộc đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, không thể quên A-rôn, phụ tá của Môi-se. A-rôn là con trai của A-ram và Giô-kê-bết, người Lê-vi. Trong gia đình có ba người con, Mi-ri-am là chị cả, A-rôn và Môi-se. A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công việc sau:

 1. Phát ngôn viên cho Môi-se (Xuất 4:10-16).

Môi-se viện cớ mình kém tài ăn nói để từ chối sứ mạng Chúa gọi, Đức Chúa Trời gọi A-rôn, người có tài ăn nói đi cùng Môi-se. Đức Chúa Trời đã dùng họ làm nhiều phép lạ bày tỏ quyền năng của Ngài trước Pha-ra-ôn, khiến vua phải để cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.

 1. Phụ tá Môi-se (Xuất 17:8-13; 24:9-11).

A-rôn phụ giúp Môi-se trong cuộc dẫn dắt dân sự về đất hứa. Khi dân Y-sơ-ra-ên bị quân A-ma-léc tấn công, Giô-suê được sai đi đánh trận. Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi chiến đấu đem lại chiến thắng cho Y-sơ-ra-ên. A-rôn trổi hơn Môi-se về tài nói năng, nhưng không hơn Môi-se về lãnh đạo. Môi-se lên núi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời bốn mươi ngày đêm, A-rôn đã để cho dân sự đúc tượng bò vàng (Xuất 32).

 1. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất 28:1; Hêb 7:11-28).

A-rôn và dòng dõi của ông được Đức Chúa Trời lựa chọn và biệt riêng làm chức tế lễ. A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Công việc chính của A-rôn là dâng của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời. Môi-se, A-rôn không được vào đất hứa vì cả hai đã không vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ (Dân 20:22-29; 33:38-39).

 1. SUY GẪM.
 2. A-rôn – người bên cạnh Môi-se.

Môi-se đóng vai trò làm Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, A-rôn làm tiên tri cho Môi-se (Xuất 7:2). Điều nầy có nghĩa Môi-se nhận lãnh mạng lịnh của Đức Chúa Trời và A-rôn là môi miệng của Môi-se, truyền mạng lịnh của Ngài cho Pha-ra-ôn. Môi-se có ơn trong sự tiếp nhận Lời Chúa, A-rôn có ơn trong sự truyền đạt Lời Ngài.

 1. A-rôn là Thầy Tế Lễ.

A-rôn trung tín trong công việc của người phụ tá, Đức Chúa Trời đã lựa chọn và biệt riêng A-rôn cùng cả dòng dõi người làm thầy tế lễ. A-rôn là người trung bảo thay thế dân sự, dâng của lễ chuộc tội cho hội chúng trước mặt Đức Chúa Trời. Chức vụ của A-rôn hình bóng chỉ về chức vụ của Chúa Giê-xu, Đấng dâng chính huyết Ngài, là huyết có linh nghiệm đời đời để chuộc tội cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (Xuất 28:1; Dân 16:41-50; Hêb 7:23-28; 9:1-14). Người được cứu chuộc trong huyết Chúa Giê-xu, là người được Đức Chúa Trời lựa chọn làm chức tế lễ nhà vua, là dân thánh được kêu gọi dâng đời sống cho Chúa, để đem Tin Lành của Đấng Christ cho người đang sống trong tối tăm, tội lỗi (1Phi 2:8-10).

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

– Qua chức vụ phụ tá của A-rôn, trách nhiệm nâng đỡ đầy tớ Chúa trong công việc nhà Ngài bằng lời cầu nguyện, hay khích lệ tinh thần, để chức vụ đầy tớ Chúa có kết quả hơn hầu làm vinh hiển Danh Ngài.

– Qua chức vụ tế lễ của A-rôn, trách nhiệm của chúng ta là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi dâng đời sống mình đem ơn lành cứu rỗi của Ngài đến cho những người còn trong quyền lực của tội lỗi, được trở nên con cái sáng láng của Đức Chúa Trời.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 31.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 31.03.2024

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 31/03/2024 (Lễ Phục Sinh).

 1. Đề tài: NGÔI MỘ TRỐNG.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-15.
 3. Câu gốc: “….Đừng sợ hãi; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài nằm” (Ma-thi-ơ 28:5-6 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 16-18.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 07-01-2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. KHAI TRIỂN BÀI HỌC.

Trong lịch sử nhân loại, chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đấng sống lại từ kẻ chết.

– Tin vui nhất về sự mất xác của Chúa Giê-xu: Những người đàn bà đi đến chỗ chôn Chúa, họ chỉ thấy được một thiên sứ và một ngôi mộ trống. Xác Chúa Giê-xu biến mất!

– Hai người có địa vị trong xã hội đã nhận xác Chúa Giê-xu (Mat 25:57-60; Giăng 19:38-42). Giô-sép ở A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đi đến cùng Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu đem chôn.

Hai người này xức xác Chúa Giê-xu bằng thuốc thơm (Giăng 19:39), nhanh chóng vì mặt trời sắp lặn. Họ đã vội vàng đặt Chúa Giê-xu trong ngôi mộ gần đó do Giô-sép làm chủ (Mat 27:60).

 1. NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TẠI NGÔI MỘ TRỐNG (Ma-thi-ơ 28:1).

Theo (Ma-thi-ơ 28:1), hai bà Ma-ri đến phần mộ để xem, truyền thống Do-thái đòi hỏi những người thân của người chết phải thăm viếng phần mộ trong vòng ba ngày sau khi chôn để biết chắc người ấy đã thật sự chết. (Mác 16:1) thuật lại rằng những người đàn bà hy vọng xức dầu cho xác Chúa Giê-xu. Vào lúc đó, một cơn động đất xảy ra. Một thiên sứ của Chúa đã giáng xuống, lăn hòn đá ra khỏi và “ngồi ở trên” (Ma-thi-ơ 28:2-3). Sự hiện diện của thiên sứ khiến cho bọn lính canh run rẩy và sợ hãi.

 1. LỜI CỦA THIÊN SỨ TẠI NGÔI MỘ TRỐNG (28:5-7).

Sự hiện diện của thiên sứ làm cho những người đàn bà hoảng sợ, thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ hãi” (Mat 28:5). Thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết đúng như Ngài đã phán trước (28:6; 16:21; 17:23; 20:19). Để họ có bằng chứng Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại, thiên sứ yêu cầu những người đàn bà xem xét nơi thi thể của Chúa Giê-xu đã nằm.

Thiên sứ bảo họ loan báo sứ điệp rằng Chúa Giê-xu “đã từ kẻ chết sống lại” (28:7), đã đi trước các môn đệ qua Ga-li-lê. Họ có thể gặp Ngài ở đó, hầu cho ứng nghiệm lời hứa trước (26:32). Lời tuyên bố “ấy là điều ta đã báo cho các ngươi” (28:7).

Thiên sứ ra lệnh cho những người đàn bà nói với các môn đồ rằng họ phải gặp Ngài tại Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 28: 7; Mác 16: 7). Giăng cũng nói đến một lần xuất hiện khác nữa của Chúa Giê-xu tại Ga-li-lê cho bảy môn đồ gần bờ biển (Giăng 21). Ga-li-lê là quê hương của Ngài (Ma-thi-ơ 21:11) Ngài ra lệnh cho hầu hết các môn đồ đến nơi đó.

 1. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHÚA GIÊ-XU (28:8-10).

Khi đối diện với thiên sứ biết tin về sự sống lại của Chúa Giê-xu cả hai bà Ma-ri cảm thấy vừa sợ, vừa vui mừng. Họ sợ hãi, vì họ đứng trước sự hiện diện của Đấng siêu nhiên đến từ thiên đàng; nhưng ngôi mộ trống và những lời thiên sứ khiến họ hết sức vui mừng (28:8). Sự nhận biết Đấng mà họ nghĩ đã ra đi vĩnh viễn nay đã sống lại, khiến họ vội vã loan báo cho các môn đồ.

 1. SỰ LỪA DỐI CỦA THẦY TẾ LỄ CẢ VỀ NGÔI MỘ TRỐNG (28:11-15).

Những người đàn bà đến cùng các môn đồ khác thuật lại rằng họ đã gặp Chúa phục sinh. Trong lúc ấy một vài tên lính canh gác ngôi mộ trở về Giê-ru-sa-lem và thuật lại cho các thầy tế lễ cả “mọi việc đã xảy đến” (Ma-thi-ơ 28:11).

Người lãnh đạo tôn giáo Do-thái lúc bấy giờ mua chuộc những tên lính với một số tiền lớn, bảo họ tuyên bố rằng trong khi ngủ các môn đồ của Chúa Giê-xu lấy trộm xác của Ngài (c.13). Những thầy tế lễ cả và những trưởng lão hứa can thiệp dùm cho họ nếu cần để giúp họ khỏi bị trừng phạt vì sự xao lãng nhiệm vụ. Những tên lính này đã nhận tiền hối lộ và làm như họ đã được chỉ bảo.

 1. BÀI HỌC ÁP DỤNG.

Ngày nay, người ta không dễ tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu khi lần đầu họ được nghe về Tin Lành. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, người đã chết không sống lại được. Vì vậy, con cái Chúa không nên ngạc nhiên khi bạn bè không tin Chúa, xem sứ điệp về sự sống lại là điều thú vị nhưng không có sức thuyết phục họ.

Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng khi xác nhận rằng sự sống lại của Chúa Giê-xu thật sự đã xảy ra; nhưng phải làm điều đó bằng cách nào? Những tín hữu lớn tuổi có thể liên hệ cá nhân với Chúa Phục Sinh trong đời sống hằng ngày của mình. Vì khi theo đuổi mối quan hệ cá nhân với Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy Chúa đang sống và đã sống lại từ kẻ chết. Mặc dù nhiều người không nhìn thấy, nghe, hoặc rờ đụng Chúa Giê-xu về phương diện thể xác, nhưng họ có thể đến gần Chúa về phương diện thuộc linh và thờ phượng Ngài. Những người muốn biết Đấng Christ một cách thân mật, gần gũi; nên biệt riêng một thì giờ nhất định mỗi ngày để gặp Chúa Phục Sinh, lời của Ngài là một quyết định khôn ngoan.

 Khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh về phương diện lịch sử và hằng ngày tương giao của chúng ta với Ngài, thì tự nhiên chúng ta muốn bày tỏ đức tin trong sự phục sinh của Ngài bằng cách chia sẻ với người khác. Tin Lành sẽ nung nóng lòng chúng ta, giúp chúng ta hăng hái chia sẻ tin mừng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là một đặc ân đầy vui mừng đối với chúng ta.

 Kinh nghiệm Chúa Phục Sinh sẽ đi vào từng tấm lòng người được giao thác và đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Sứ điệp phục sinh tràn đầy hy vọng sẽ phản ánh nơi người đó.

Chúa Phục Sinh đắc thắng quyền lực của sự chết và ma quỉ, dù cho chúng đã tìm mọi cách để triệt hạ Ngài. Chúng hoàn toàn thất bại trước Đấng Cứu Thế Giê-xu. Tuy vậy, chúng sẽ tìm mọi cách để cám dỗ, bách hại, phá hoại người đặt niềm tin nơi Ngài. Tin quyết, giao thác trọn vẹn, nắm chặt lấy Chúa và lời Ngài từng giây phút là bí quyết đắc thắng.

Tin Chúa Phục Sinh sẽ giúp chúng ta không đầu hàng mọi cám dỗ của gian dối, lường gạt, lạm dụng người khác hoặc vì quyền lợi cá nhân. Vững tin Chúa Phục Sinh giúp chúng ta trung tín với Chúa, với người và với Hội Thánh Ngài.

III. CÂU HỎI SUY GẪM.

 1. Tại sao hai bà Ma-ri đi đến ngôi mộ nơi đặt xác Chúa Giê-xu?
 2. Tại sao thiên sứ lăn hòn đá ra khỏi ngôi mộ?
 3. Bọn lính canh phản ứng như thế nào khi nhìn thấy thiên sứ?
 4. Sứ điệp hy vọng mà thiên sứ đã ban cho những người đàn bà là gì?
 5. Những người đàn bà đã đáp ứng như thế nào với sự hướng dẫn của thiên sứ?
 6. Những người đàn bà phản ứng như thế nào khi họ đối diện với Chúa Phục Sinh?
 7. Những người lãnh đạo tôn giáo phản ứng như thế nào khi họ nghe lời tường thuật của bọn lính gác?
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.03.2024

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 24/03/2024

(Kỷ niệm Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem)

 1. Đề tài: CHÚA VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44.
 3. Câu gốc: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” (Lu-ca 19:38 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 13-15.
 5. Thể loại: Thi kể chuyện.

* CHỈ DẪN.

 1. Ban hướng dẫn chuẩn bị.
 2. Mời người trong ban chấp sự Hội Thánh làm giám khảo.
 3. Thông báo thể lệ thi cho các nhóm. Yêu cầu mỗi nhóm xem kỹ phân đoạn Kinh Thánh, sau đó dùng lời văn của mình để kể lại câu chuyện một cách diễn cảm.
 4. Thi kể chuyện.
 5. Trưởng ban thông báo thể lệ cuộc thi.

– Các nhóm có thời gian thảo luận với nhau về nội dung của câu chuyện. Sau đó, trình tự mỗi nhóm cử 1 đại diện lên kể lại câu chuyện một cách diễn cảm.

– Ban giám khảo sẽ chấm điểm:

     4Cả nhóm cùng thảo luận: 10 điểm.

     4Câu chuyện diễn cảm: 10 điểm.

     4Tinh thần làm việc hăng say, vui vẻ và đoàn kết: 10 điểm.

 1. Phát thưởng và thông công.

     – Ban tổ chức tuyên bố điểm và phát thưởng.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Đây là tuần lễ cuối cùng Chúa thi hành chức vụ trên đất. Ngày thứ Nhất: Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem; Ngày thứ Năm: Chúa bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê; Ngày thứ Sáu: Chúa bị giải đến Phi-lát, Phi-lát truyền lịnh đóng đinh Chúa trên thập tự giá.

 1. GIẢI NGHĨA.

Ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem được Giáo hội Công giáo La-mã gọi là Lễ Lá. Chúa vào thành một cách khải hoàn. Sự kiện này khởi đầu tuần lễ thánh, là tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó, đóng đinh trên cây thập tự và sau đó Ngài phục sinh. Chúa nhật kỷ niệm Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem được tổ chức một tuần trước Lễ Phục sinh.

 1. Ý NGHĨA.
 2. Con lừa.

Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem được bốn sách Phúc Âm ghi lại. Các sách Phúc Âm đã tường thuật: “Đức Chúa Giê-xu gần đến thành Bê-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi; khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cỡi; hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa nầy…  Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó” (Lu-ca 19:29-31; 33-34).

Việc nầy ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái” (Xa-cha-ri 9:9). Mọi điều sau đó đã xảy ra đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán: Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con nầy ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giê-xu; rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cỡi” (Lu-ca 19:32-35).

Các sách Phúc Âm tường thuật Chúa Giê-xu cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem. Trong văn hóa vùng Trung đông, lừa biểu tượng cho hòa bình và ngựa biểu tượng cho chiến tranh. Khi thắng trận, các vua thường cỡi ngựa vào thành để bày tỏ uy quyền. Trong khi đó, việc Chúa Giê-xu cỡi lừa vào thành thể hiện một hình ảnh tương phản: Chúa không phải là kẻ chinh phục bằng bạo lực, nhưng Ngài là một Đấng Yêu Thương, là Đấng mang lại hòa bình. Chúa Giê-xu không chỉ dùng biểu tượng cỡi lừa bày tỏ mục đích Ngài đem bình an cho Giê-ru-sa-lem.

 1. Trải thảm.

Chúa Giê-xu đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó. Khi Ngài đến gần và sắp sửa xuống núi Ô-li-ve, cả đoàn môn đồ của Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng mà họ đã chứng kiến. Họ tung hô rằng: “Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao!” (Lu-ca 19:38).

Khi tiếp rước một nhân vật quan trọng, để bày tỏ lòng tôn kính, lối đi thường được trải thảm. Khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng trong lúc vội vàng đã trải áo lót đường cho Chúa đi qua: “Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường” (Lu-ca 19:36).

 1. Nhánh chà là.

Chúa Giê-xu trên đường vào thành Giê-ru-sa-lem, đám đông lấy nhánh chà là đi ra đón Ngài và tung hô: “Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12:13).

Trong văn hóa Hy-lạp và La-mã, lá cọ là biểu tượng của chiến thắng. Chiến thắng là khởi đầu cho hòa bình, nên lá cọ cũng là biểu tượng của hòa bình. Dân Giê-ru-sa-lem dùng lá cọ tung hô Chúa, tiếp đón Chúa như một Đấng khải hoàn, Đấng đem lại hòa bình. Dân chúng vui mừng nghĩ rằng đây là lúc Chúa sẽ tuyên bố làm vua, nên họ tôn vinh Ngài: “Ðáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến!” (Lu-ca 19:38).

 1. Chúa khóc.

Khi đến gần và nhìn thấy thành phố, Chúa khóc về thành rằng: “Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.  Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng” (Lu-ca 19:42-44). Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều đó; nhưng sau khi Chúa Giê-xu đã được vinh hiển, lúc ấy họ nhớ ra rằng những điều đó đã được chép về Ngài, và được ứng nghiệm cho Ngài. Chúa Giê-xu vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Ngài đưa mắt nhìn quanh rồi cùng mười hai môn đồ trở ra Bê-tha-ni, vì lúc ấy trời đã gần tối.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.03.2024

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 17/03/2024.

 1. Đề tài: SINH NHẬT – CẢM TẠ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con. Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài” (Thi 91:2 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 10-12.
 5. Thể loại: Sinh nhật, cảm tạ, làm chứng.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật, cảm tạ, làm chứng.

 1. Thông báo danh sách những người có ngày sinh trong quý I (tháng 1, 2, 3) trước một tuần lễ; bổ sung những tên còn thiếu.
 2. Thư ký trao danh sách cho thủ quỹ mua quà. Quà tặng sinh nhật nên mua nhiều hơn số cần, phòng khi có khách, thân hữu… đến dự và cũng có ngày sinh trong quý đó.
 3. Những người không nhớ ngày sinh, có thể chọn ngày cưới, ngày tin nhận Chúa, ngày chịu báp tem… để làm sinh nhật.
 4. Chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật (nếu có thể), kích thước chiếc bánh tùy theo số người tham dự.
 5. Mời những người có tên trong danh sách “sinh nhật” lên phía trên, số người còn lại hát chúc mừng. Tất cả cùng cầm dao cắt bánh. Mời người cầu nguyện đặc biệt cho họ.
 6. Ban hướng dẫn tặng quà cho những người có sinh nhật.
 7. Mời một số người làm chứng, ca ngợi Chúa, chia sẻ những kinh nghiệm thuộc linh… Khi làm chứng nên trình bày thành thật, đừng thổi phồng.
 8. Chơi trò chơi, đố vui và ăn bánh sinh nhật…

* TRÒ CHƠI DÀNH CHO NGƯỜI CÓ SINH NHẬT.

THẮP NẾN SINH NHẬT.

– Chuẩn bị: Dùng giấy bìa cứng làm một số cây nến, ghi lời yêu cầu vui, ngắn gọn lên giấy, cuộn lại nhét vào cây nến, dùng băng keo dán cây nến lên bảng (số nến tương đương với số người có ngày sinh trong quí).

Nếu dùng nến thật thì cũng gắn lời yêu cầu vào như nến bằng giấy rồi bạn đốt nến và sắp lên bàn sao cho đẹp mắt.

Ví dụ về lời yêu cầu: “Chúc bạn Sinh nhật vui vẻ! Mời bạn uống một lượt 5 ly nước”, hoặc “Mừng Sinh nhật bạn! Bạn có thể mời người hát tặng bạn một bài”…

– Cách chơi: NHD sẽ mời lần lượt từng người có ngày sinh trong quí lên và chọn cho mình một cây nến. Tìm xem cây nến xinh xắn có chứa điều gì bí ẩn và khi tìm ra được hãy đọc lớn điều bí ẩn đó lên và thực hiện.

* TRÒ CHƠI TẬP THỂ.

HIỆP LÀM MỘT.

– Cách chơi: NHD hô to: “Hiệp một, hiệp một”. Tất cả hỏi lại: “Hiệp mấy, hiệp mấy?” NHD: Hiệp 5 hoặc 3, 7 (tùy ý). Mỗi người phải tìm đủ 5, 3 hoặc 7 người thành một nhóm. NHD có thể cho: 7 người một vòng tròn, nhưng chỉ đứng 5 hoặc 4 chân (7 người gom thành một nhóm chỉ có 4 hoặc 5 chân chạm đất). Những người không hiệp nhóm theo lời yêu cầu của NHD sẽ bị phạt.

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Ba, 2024

Chúa nhật 10/03/2024.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT PHỤ NỮ TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 3:8-17.
 3. Câu gốc: “Hãy lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình và đuổi theo” (1Phi 3:11 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 7-9.
 5. Thể loại: Thi nấu ăn.

* CHỈ DẪN: Thi nấu ăn.

 1. Mục đích: Giúp ban Phụ nữ:
 2. Yêu thương, giúp đỡ nhau qua các sinh hoạt cộng đồng.
 3. Thêm khả năng tổ chức.
 4. Học nấu món ăn mới và ngon hơn.
 5. Thông công vui vẻ trong Chúa.
 6. Ban hướng dẫn chuẩn bị.
 7. Mời người trong ban chấp sự Hội Thánh làm giám khảo.
 8. Thông báo thể lệ thi cho các nhóm. Yêu cầu họ chuẩn bị các vật dụng nấu ăn (bếp củi, nồi, dao, thớt…) và vật dụng ăn uống (tô, chén, dĩa, đũa…) cho nhóm của mình.
 9. Lo sắm nhiều phần thức ăn bằng nhau (gạo, thịt, cá, tôm, rau cải, bột ngọt, dầu…) Số phần thức ăn tương ứng với số nhóm của ban Phụ nữ.
 10. Thi nấu ăn.
 11. Một người chia sẻ ngắn (10 phút) về ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh làm nền và câu gốc.
 12. Trưởng ban thông báo thể lệ cuộc thi.

– Các nhóm tập trung hàng dọc trước ban hướng dẫn và sẽ được phân phát thức ăn giống nhau.

– Sau hiệu lệnh, các nhóm sẽ nấu ăn trong vòng 30 phút (cơm và 2-3 món ăn) và dọn ra trên dĩa hoặc tô.

– Đúng giờ, ban giám khảo sẽ chấm điểm:

          4Tổ chức qui củ: 10 điểm.

          4Sạch sẽ và ngăn nắp: 10 điểm.

          4Tinh thần làm việc hăng say, vui vẻ và đoàn kết: 10 điểm.

          4Thức ăn ngon, mỗi món (cả cơm): 10 điểm.

          4Bày biện thức ăn đẹp: 10 điểm.

 1. Phát thưởng và thông công.

          – Tuyên bố điểm và phát thưởng.

          – Dọn và ăn chung với nhau.

 1. Chỉ dẫn nấu ăn.

Những người nấu ăn ngon sẽ lần lượt chỉ dẫn các chị em khác, để mọi phụ nữ Tin Lành trở thành những người nội trợ giỏi trong gia đình.

* MÓN ĂN THAM KHẢO.

BÔNG CẢI CHIÊN GIÒN

* Nguyên liệu.

– 250g bông cải, cắt miếng, rửa sạch.

– 1 gói bột chiên giòn.

– 2 lòng trắng trứng gà.

– Hạt nêm từ thịt, tiêu, dầu ăn.

* Thực hiện.

– Bông cải luộc chín, vớt ra để ráo.

– Cho bột chiên, lòng trắng trứng, hạt nêm, tiêu đánh trộn đều. Nếu thấy bột đặc cho thêm chút nước đá để bột được tan đều.

– Nhúng từng bông cải vào bột, cho vào chảo dầu nóng, chiên vàng, vớt ra giấy thấm dầu.

Làm nước sốt.

– 40g đường vàng, 1 thìa canh giấm trắng, 1 tép tỏi đập giập, 1 quả ớt chẻ đôi bỏ hạt, 1 thìa canh nước cốt chanh, rau mùi thái nhuyễn, hạt nêm.

Hòa tan đường, giấm, nước cốt chanh, tỏi, ớt, rau mùi và muối, để lạnh.

Thưởng thức.

Dọn ăn nóng với sốt lạnh.

CHÈ CHUỐI.

* Nguyên liệu:

– Nước cốt dừa 400ml. – 2-3 quả chuối sứ (xiêm). – Đường, vừng, muối.

* Cách làm:

– Chuối sứ (xiêm) chọn quả chín, có vị ngọt đậm, ăn không chát. Chuối bóc vỏ, bổ làm tư theo chiều dọc và chiều ngang quả.

– Vừng rang chín vàng, tẩy sạch vỏ, để riêng.

– Cho nước cốt dừa vào đun vừa lửa, nêm chút muối, đường vừa ăn (có thể cho rất ít muối, đường hoặc cho nhiều tùy theo khẩu vị), vừa đun vừa khuấy nhẹ đều tay, khi sôi cho chuối vào đun nhỏ lửa, thỉnh thoảng lại khuấy nhẹ vài lần, đun cho đến khi chuối chín mềm (đun từ 6-8 phút tùy vào độ cứng của chuối) thì tắt bếp để nguội.

– Múc chè ra thố, rắc vừng lên trên rồi đặt vào tủ lạnh, khi nào ăn mới đem ra múc vào bát.

– Có thể ăn chè chuối ngay khi còn nóng cũng rất ngon.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.03.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.03.2024

in PHỤ NỮ on 26 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 03/03/2024.

 1. Đề tài: HÃY VÀO CỬA HẸP.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:13-14.
 3. Câu gốc: “Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống” (Mat 7:14a BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Truyền giảng.

 1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
 2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc và bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, đọc bài cầu nguyện chung…
 3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
 4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
 5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

HÃY VÀO CỬA HẸP.

 1. CỬA HẸP LÀ GÌ?

Cửa hẹp là cửa có bề ngang nhỏ. Khi chúng ta muốn vào thành hay nhà phải đi qua cửa, muốn vào thiên đàng cũng vậy. Chúa Giê-xu ví cửa thiên đàng giống như cửa hẹp. Theo Chúa là vào cửa hẹp, bỏ các vui thú của trần gian. Con người ước ao tìm một tôn giáo nào cũng được, miễn là tự do làm những điều mình muốn, thỏa mãn tư dục, đó là cửa rộng và khoảng khoát. Chúa Giê-xu biết đích đến của mỗi con đường nên khuyên: “Hãy vào cửa hẹp!”

 1. TẠI SAO NÊN VÀO CỬA HẸP?

 “Vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất”. Lẽ tự nhiên, ai cũng muốn vào cửa rộng và đi trên con đường khoảng khoát. Con đường này được tự do sống theo tư dục. Thời gian đầu, thể xác ưa thích. Nhưng tâm linh không có kết quả tốt, chỉ dẫn đến hư mất đời đời.

 “Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống…” Cửa hẹp và đường chật, thật khó đi, nên ít người chịu đi vào cửa hẹp và đường chật. Người chọn đi đường nầy gặp nhiều khó khăn về thể xác, nhưng sự khó khăn nầy chỉ tạm thời. Về phần tâm linh người đó sẽ hưởng được kết quả tốt đẹp nhất là được sự sống đời đời!

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 25.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 25.02.2024

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 25/02/2024.

 1. Đề tài: MÔI-SE – NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA DÂN TỘC.
 2. Kinh Thánh: Xuất 3:1-14; 34:28-35.
 3. Câu gốc: “Phải cẩn thận tuân giữ những điều răn, chứng cớ và luật lệ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho anh em” (Phục 6:17 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 4-6.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

* CHỈ DẪN: Trò chơi lớn.

– Chủ đề: NGƯỜI LÃNH ĐẠO.

– Địa điểm: Khuôn viên nhà thờ hoặc trong phòng nhóm.

– Thời gian: 1h30’.

 1. CHUẨN BỊ.

– Chia ban Phụ nữ ra thành 3-4 nhóm. Mỗi nhóm cử một trưởng nhóm và một thư ký nhóm.

– Nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ các câu hỏi của bài học tại các trạm, dựa theo phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo.

– Vật dụng: Kinh Thánh, giấy, viết.

– Xem trước (Xuất 3:1-14; 34:28-35).

Trưởng nhóm điều khiển ban viên giải mật thư và hướng dẫn thảo luận, thư ký nhóm ghi chép lời giải nội dung mật thư, những lời giải đáp.      

 1. THỰC HIỆN.
 2. Thông báo cuộc thi và thể lệ.
 3. Cuộc thi.

– Hàng ngũ trật tự và báo cáo số nhóm viên khi đến mỗi trạm.

– Chấp hành đúng theo yêu cầu tại mỗi trạm.

– Tất cả ban viên tham gia hết mình.

– Thời gian để thực hiện yêu cầu tại mỗi trạm là 15’.

 1. Chấm điểm tại mỗi trạm.

– Hàng ngũ trật tự, báo cáo nghiêm chỉnh …………. 10 điểm.

– Giải mật thư chính xác …………………………………. 10 điểm.

– Đến trạm sớm nhất……………………………………….. 10 điểm.

– Tinh thần tham gia (đầy đủ nhóm viên) ………….. 10 điểm.

(Thiếu một người trừ 1 điểm).

 1. Diễn tiến trò chơi.

– NHD tóm tắt nội dung (Xuất 3:1-14; 34:28-35) cho ban Phụ nữ cùng nghe.

            – NHD cho các nhóm xuất phát bằng trò chơi “Về đất hứa” để nhận mật thư 1.

            – Cách chơi: Mỗi nhóm cử ra 3 người. Tất cả người chơi của các nhóm lên xếp hàng ngang quay lưng về đích.

NHD đứng ở đích quay lưng về hàng ngang khoảng 10m. Nghe tiếng còi, mọi người quay mặt lại và chạy về đích. Thình lình NHD thổi còi và quay lại, tất cả phải đứng yên, (ai cử động hoặc nhúc nhích sẽ bị loại). NHD lặp lại vài lần để tìm người mắc lỗi. Ai về đích, chạm tay đến NHD trước là thắng cuộc và nhóm có người thắng cuộc sẽ nhận được mật thư trước.

Nhóm nào nhận được mật thư thì tập họp nhóm lại và bắt đầu giải mật thư.

* Mật thư 1: TÌM GẶP CẬU BÉ TRONG RƯƠNG MÂY.

± Cách làm: Viết nội dung mật thư lên trên mảnh giấy có hình chiếc nôi. Sau đó, dùng bút màu trang trí một mặt chiếc nôi. Dùng kéo cắt ra thành nhiều mảnh (nhiều, ít tùy khả năng của ban viên). Bỏ tất cả mảnh giấy cắt vụn vào một bì thư, dán kín lại. Bên ngoài viết dòng chữ để làm chìa khóa. Sau khi nhận mật thư. Các nhóm sẽ đọc kỹ câu chìa khóa và ráp tất cả các mảnh vụn theo hình vẽ để đọc được nội dung mật thư.

± Chìa khóa: Hãy để chúng tôi được sống bên nhau.     

_Trạm 1.

            ± Yêu cầu:

– Tập trung nhóm thành hàng dọc, báo cáo số người trong nhóm.

– Phát câu hỏi viết sẵn ra giấy, cho nhóm thảo luận và đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất.

 1. Cậu bé trong rương mây là con của:

            p Vợ chồng người Hê-bơ-rơ.

            p Vợ chồng người Ê-díp-tô.

            p Không rõ.

 1. Vì sao cậu bé bị bỏ xuống sông?

            p Sợ nuôi không nổi.

            p Sợ Pha-ra-ôn phát hiện.

p Tất cả đều đúng.

 1. Ai đặt tên Môi-se cho cậu bé?

            p Mẹ cậu bé.

            p Công chúa Pha-ra-ôn.

            p Cha cậu bé.

* Mật thư 2: NÊIHC NĂHC IỜƯGN PẶG MÌT

± Chìa khóa: Cá lội ngược dòng.

_Trạm 2.

            ± Yêu cầu:

– Tập trung nhóm thành hàng dọc, báo cáo số người trong nhóm.

– Phát câu hỏi viết sẵn ra giấy, cho nhóm thảo luận và trả lời trên giấy.

 1. Vì sao Môi-se đi chăn chiên?
 2. Môi-se chăn chiên trong đồng vắng bao lâu?
 3. Theo bạn, người hầu việc Chúa phải được chuẩn bị như thế nào?

* Mật thư 3: TÌM ĐÂU ĐỂ GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI GIỮ CHỨC, LÃNH VIỆC DẠY ĐẠO CHO NGƯỜI DÂN ĐANG SINH SỰ.

            ± Chìa khóa: Ăn một trả hai.

_ Trạm 3.

± Yêu cầu:

– Tập trung nhóm thành hàng dọc, báo cáo số người trong nhóm.

– Phát câu hỏi viết sẵn ra giấy, cho nhóm thảo luận và đánh dấu X vào câu trả lời đúng nhất.

 1. Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ cho Môi-se:

            p Dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập.

            p Đưa dân Y-sơ-ra-ên về đất hứa Ca-na-an.

            p Cả hai đều đúng.

 1. Những công việc Môi-se làm trong hành trình về đất hứa là:

            p Xây cất đền tạm theo mạng lịnh Đức Giê-hô-va.

p Nhận lãnh luật pháp của Đức Chúa Trời và trao cho dân sự.

            p Ghi chép năm sách đầu tiên của Kinh Thánh.

p Tất cả đều đúng.

– NHD phát lệnh: “Các nhóm tập trung về điểm xuất phát”.

 1. Kết thúc.

– NHD cùng ban phụ nữ tóm lược lại nội dung của trò chơi: Những chặng đường các nhóm đã đi qua và cùng khám phá vai trò của người lãnh đạo Môi-se.

– Kêu gọi các ban viên học tinh thần người lãnh đạo để sớm trở thành người lãnh đạo vĩ đại cho nhà Đức Chúa Trời.

– Công bố kết quả và phát thưởng.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Bốn trăm năm sau khi Gia-cốp di cư xuống Ai-cập, dòng dõi sinh sản thêm nhiều, trở nên một dân tộc hùng mạnh. Vua Ai-cập bắt đầu lo sợ cho nền an ninh, bèn thay đổi chính sách khoan hồng, biến dân Y-sơ-ra-ên trở thành nô lệ, phục dịch người Ai-cập, để dần bị tiêu diệt. Trong tình trạng đau thương, Đức Chúa Trời chuẩn bị một người đặc biệt, đưa Môi-se cứu nguy cho dân sự. Môi-se là con trai của A-ram và Giô-kê-bết, dòng dõi Lê-vi. Đời sống của Môi-se có thể chia làm ba giai đoạn như sau:

 1. Bốn mươi năm trong đền Pha-ra-ôn (Xuất 2:1-10).

Môi-se ra đời khoảng năm 1520 T.C, trong lúc Pha-ra-ôn ra lệnh tàn sát dân Y-sơ-ra-ên bằng cách giết tất cả bé trai sơ sinh của Do Thái. Khi Môi-se sanh, bà Giô-kê-bết đem giấu con trai mình trong ba tháng. Sau đó, bà buộc lòng phải để con trong một giỏ mây, thả trong đám sậy ở mé sông, cho chị đứa trẻ đứng xa trông chừng. Công chúa Pha-ra-ôn đi tắm sông, thấy chiếc nôi bị kẹt trong đám lau sậy, sai người vớt lên. Công chúa thấy một đứa trẻ Do Thái đang khóc, động lòng thương xót, sai người tìm vú nuôi. Nhờ vào sự khôn ngoan của người chị, đứa trẻ được trao cho mẹ nó nuôi nấng, chăm sóc. Đến khi Môi-se khôn lớn, bà Giô-kê-bết dẫn con đến công chúa. Nàng nhận cậu làm con và đặt tên là Môi-se “Ta đã vớt nó khỏi nước”. Môi-se ở trong cung vua, được mang danh là hoàng tử của công chúa Pha-ra-ôn.

 1. Bốn mươi năm trong đồng vắng Ma-đi-an (Xuất 2:11-25).

Mặc dầu được làm con công chúa với tương lai rạng rỡ, nhưng Môi-se không quên mình là người Do Thái và đất hứa Ca-na-an. Năm bốn mươi tuổi, Môi-se quyết định từ bỏ địa vị cao sang của mình, đến cùng dân sự đang bị áp bức dưới tay tàn ác của Pha-ra-ôn. Một ngày kia, chứng kiến cảnh một người Ai-cập hà hiếp người Do Thái, Môi-se ra tay bênh vực và đánh chết người Ai-cập. Môi-se sợ vua truy nã, chạy trốn ẩn mình trong đồng vắng Ma-đi-an. Tại đây, Môi-se được Giê-trô, thầy tế lễ Ma-đi-an đón tiếp vào gia đình, và gả con gái Sê-phô-ra làm vợ. Môi-se sống tại đây đến năm tám mươi tuổi.

 1. Bốn mươi năm với dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc hành trình về đất hứa (Xuất 3-14; 34, 40; Phục 34).

Môi-se dẫn bầy chiên qua đồng vắng. Khi đến núi Hô-rếp, Môi-se ngạc nhiên thấy bụi gai cháy mà không hề tàn, bèn lại xem. Thình lình ở giữa bụi gai có tiếng Đức Chúa Trời phán gọi Môi-se, bày tỏ cho Môi-se biết Ngài là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, sai Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập. Môi-se từ chối vì mình không có tài ăn nói. Đức Chúa Trời sai A-rôn, người có tài ăn nói giỏi giúp đỡ Môi-se.

Môi-se trở về Ai-cập, cùng với A-rôn đến gặp Pha-ra-ôn. Hai người nói rằng: Đức Chúa Trời phán, hãy buông tha dân Ngài để họ đi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhưng Pha-ra-ôn nhiều lần không vâng lệnh Đức Chúa Trời, lại gia thêm sự cực khổ trên dân Y-sơ-ra-ên, nên Đức Chúa Trời dùng Môi-se và A-rôn giáng xuống mười tai họa khủng khiếp, phạt nhà Pha-ra-ôn. Cuối cùng, Pha-ra-ôn buộc lòng để cho dân sự đi. Môi-se dẫn đoàn dân khoảng chừng hai triệu người, cùng với súc vật, từ Gô-sen hướng về Biển Đỏ. Bấy giờ Pha-ra-ôn đổi ý, sai quân đuổi theo bắt dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se giơ gậy trên biển, tức thì nước biển rẽ đôi làm thành con đường khô ráo cho dân sự đi qua cách bình an. Khi tất cả lên khỏi biển, Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se đưa gậy trở lại trên biển, nước bèn lấp trở lại, chôn vùi đạo quân Pha-ra-ôn đang đuổi theo dân sự. Như vậy bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên được cứu khỏi ách nô lệ của Pha-ra-ôn.    

Từ Biển Đỏ, Môi-se vâng theo Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự tiến về Ca-na-an. Trong hành trình, Môi-se gánh lấy trách nhiệm vô cùng lớn lao và khó khăn về nhu cầu và an ninh của đoàn người. Thế mà dân sự nhiều lần lằm bằm, dấy nghịch nên Ngài không cho họ vào đất hứa mãi đến bốn mươi năm sau. Môi-se làm ba công việc quan trọng:

   (1) Xây cất Đền Tạm theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, lập chức thầy tế lễ trong Đền Tạm, dạy dân sự cách thờ phượng Đức Chúa Trời (Xuất 25-40).

   (2) Nhận luật pháp của Đức Chúa Trời.

   (3) Viết năm sách thường gọi là Ngũ Kinh Môi-se.

Cuối cùng Môi-se đưa họ đến đồng bằng Mô-áp, biên giới Ca-na-an.

Tại đây Môi-se trao trách nhiệm cho Giô-suê, để dẫn dân sự vào đất hứa. Môi-se sống được 120 tuổi.

 1. SUY GẪM.
 2. Môi-se với sứ mạng Chúa gọi.

Người lãnh đạo dân sự. Môi-se được Đức Chúa Trời giao phó hai công tác lớn là:

(1) Dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Vấn đề khó khăn nhất là chinh phục Pha-ra-ôn. Cuối cùng, Pha-ra-ôn phải buông tha dân sự (Xuất 3-12).

(2) Đưa dân Y-sơ-ra-ên về Ca-na-an: Môi-se đã gánh trách nhiệm nặng nề gần hai triệu người, phải chịu sự dấy nghịch, lằm bằm oán trách. Cuối cùng, ông đưa dân sự đến biên giới của đất hứa (Phục 31-34).

 1. Người tiên tri của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dùng miệng Môi-se phán bảo dân sự, và dùng tay Môi-se thể hiện quyền năng của Ngài. Công việc lớn nhất của Môi-se là nhận luật pháp của Đức Chúa Trời và trao lại cho dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se khuyên bảo, căn dặn dân sự hãy cẩn thận vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời, đó là một giao ước của sự phước hạnh nếu vâng giữ và tuân hành.

Môi-se được Đức Chúa Trời sai đến đúng lúc, lãnh đạo khôn ngoan, sáng suốt, dẫn đưa họ trong suốt hành trình,  can đảm ra mắt Pha-ra-ôn; khiêm nhu, nhẫn nhục trước sự lằm bằm của dân sự; thẳng thắn sửa phạt khi họ phạm điều răn, thờ tượng bò vàng (Xuất 32); yêu thương; cầu thay cho dân sự khi Đức Chúa Trời toan giáng cơn thạnh nộ hủy diệt họ (Xuất 32:32; Dân 12:3).

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

             Sứ mạng của Môi-se có hai trách nhiệm quan trọng:

(1) Dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Đưa người từ tối tăm đến sáng láng.

(2). Mối quan tâm lớn nhất của Môi-se là khuyên bảo, căn dặn dân sự cẩn thận vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 18.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 18.02.2024

in PHỤ NỮ on 12 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 18/02/2024.

 1. Đề tài: GIÔ-SÉP – NGƯỜI EM CỨU SỐNG GIA ĐÌNH.
 2. Kinh Thánh: Sáng 37:1-4; 41:37-48; 45:1-15; Công 7:9-14.
 3. Câu gốc: “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta phải hi sinh mạng sống vì anh em mình” (1Giăng 3:16 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Châm Ngôn 1-3.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

* CHỈ DẪN: Phỏng vấn.

 1. Chọn một người đóng vai Giô-sép và một người làm phóng viên.
 2. Dựa trên tài liệu tham khảo và phần Kinh Thánh làm nền để soạn ra nhiều câu hỏi và câu trả lời cho các diễn viên học thuộc. Các câu hỏi và câu trả lời cần phải ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, đồng thời phải gây hứng thú cho người nghe để họ dễ nhớ nội dung của buổi học Kinh Thánh.
 3. Mời trước một người đúc kết buổi phỏng vấn và nêu lên những điều học hỏi được từ câu chuyện. Cầu nguyện kết thúc (có thể mời nhân vật được phỏng vấn cầu nguyện).

* GỢI Ý PHỎNG VẤN.

Sau khi người hướng dẫn giới thiệu thể loại chương trình thờ phượng, phóng viên từ dưới đi lên và Giô-sép từ ngoài bước vào phòng nhóm.

– PV: Dạ, xin kính chào cụ Giô-sép!

– Giô-sép: Chào các cháu!

– PV: Chúng cháu rất vui vì được cụ đến thăm hôm nay. Thay cho các chị em trong Hội Thánh, cháu xin có lời chào mừng và hoan nghênh cụ. Nhân buổi gặp gỡ nầy, cụ có thể giúp chúng cháu tìm hiểu về cuộc đời và những giấc mơ của cụ được không thưa cụ?

– Giô-sép: Được, các cháu cứ hỏi!

– PV: Trước tiên, xin cụ cho chúng cháu biết về quê hương và gia cảnh của cụ?

– Giô-sép: Ta là con trai thứ mười một trong gia đình, và là đứa con được chịu chuộng của người vợ mà cha ta hết mực yêu thương. Ta sinh ra và lớn lên ở Cha-ran, sau đó cha ta đưa cả gia đình về Ca-na-an, vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham, ông nội ta. Nhưng rồi ta bị đưa qua Ai-cập và cuối cùng ta lại đưa cả gia đình sang sinh sống tại đó.

– PV: Gia đình cụ thật là đông người thế mà hay di cư từ nơi nầy sang nơi khác. Cháu không hiểu vì sao cụ và gia đình rời Ca-na-an thân yêu đến Ai-cập là vùng đất hoàn toàn xa lạ?

– Giô-sép: Vì là đứa con được cha yêu thương hơn các anh. Cha ta cho ta một chiếc áo choàng nhiều màu xinh đẹp. Hơn nữa, ta biết vâng lời cha và không hiệp với các anh trong những chuyện xấu họ làm. Vì thế, các anh sinh lòng ghen ghét ta.

– PV: Vậy sao cụ không biện minh với các anh?

– Giô-sép: Một đêm kia, ta thấy một giấc mơ. Ta thuật lại cách tự nhiên về các bó lúa, mặt trời, mặt trăng, cùng mười một ngôi sao đều quì lạy trước mặt ta. Từ đó, các anh gắn cho ta cái tên “Thằng nằm mộng!”

– PV: Hình như cái tên nầy gắn liền với cuộc đời cụ?

– Giô-sép: Vâng, từ giấc mơ trên, các anh càng sinh thêm lòng ghen ghét ta. Một hôm, ta đi thăm các anh đang chăn bầy ở Đô-ta-in. Các anh bàn mưu giết ta bằng cách liệng ta xuống giếng. Sau đó lại đem ta lên rồi bán cho các tay buôn Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc.

– PV: Việc làm của các anh cụ thật là gian ác. Từ đó về sau, cụ sống lưu lạc nơi đất khách quê người như thế nào?

– Giô-sép: Họ dẫn ta đến Ai-cập và bán làm đầy tớ cho nhà Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Đức Chúa Trời ở cùng ta, khiến mọi việc ta làm đều thạnh lợi. Ta được chủ tin cậy và lập làm người quản gia coi sóc mọi tài vật trong nhà. Vợ chủ thấy ta là một thanh niên có năng lực nên liếc mắt đưa tình cùng ta, nhưng ta quyết định không nghe theo lời cám dỗ của bà, nên bị bà vu oan và bỏ tù.

– PV: Đáng khâm phục lòng kính sợ Chúa của cụ đã đắc thắng được cám dỗ nầy. Những ngày trong tù cụ sống thế nào?

– Giô-sép: Đức Chúa Trời ở cùng khiến ta được lòng người cai ngục. Ngài cũng ban cho ta sự khôn ngoan để giải nghĩa điềm chiêm bao cho quan tửu chánh và quan thượng thiện đang bị giam giữ. Mọi điều xảy ra cho hai quan đúng như lời ta đã bàn.

– PV: Ồ, việc gì mà kỳ diệu vậy? Cụ có thể kể tiếp cho chúng cháu biết không ạ?

– Giô-sép: Một đêm kia Pha-ra-ôn chiêm bao thấy bảy con bò ốm nuốt bảy con bò mập và bảy gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc. Giấc mơ nầy khiến vua bối rối và các thuật sĩ trong nước không ai có thể giải được. Bấy giờ, quan tửu chánh là người trước kia được ta bàn mộng, báo trước về sự phục chức của ông, bèn nhớ lại và giới thiệu ta cho vua.

– PV: À, thế là nhân cơ hội ấy cụ được ra khỏi tù. Cuộc sống mới của cụ diễn tiến như thế nào?

– Giô-sép: Được diện kiến vua, ta được Chúa bày tỏ để báo cho vua biết điều sẽ xảy ra. Điềm chiêm bao có nghĩa xứ Ai-cập sẽ có bảy năm được mùa và tiếp theo là bảy năm đói kém. Qua lời giải, Pha-ra-ôn nhìn biết ta là người khôn ngoan, có sự thông sáng của Đức Chúa Trời, nên lập ta làm chức tể tướng xứ Ai-cập, lo việc thâu trữ lương thực, đề phòng cho bảy năm đói kém sắp đến.

– PV: Thật là tuyệt! Từ một địa vị thấp hèn, Chúa cất nhắc cụ lên một địa vị thật cao trọng. Cảm giác của cụ lúc ấy thế nào với chức vị cao trọng đó?

– Giô-sép: Lúc nầy ta thật sung sướng vì biết rằng Chúa cất nhắc ta lên để làm việc lớn cho Ngài. Pha-ra-ôn cũng nhìn biết điều nầy nên đặt tên cho ta là Xa-phơ-nát Pha-nê-ách, có nghĩa là “Người cứu thế” hay “Người cầm giữ sự sống”.

– PV: Vậy cụ có làm đúng như vai trò và ý nghĩa của tên đó không, thưa cụ?

– Giô-sép: Có đấy các cháu! Không chỉ cứu sống được người dân Ai-cập mà ta còn cứu sống đại gia đình ta nữa.

– PV: Cụ không giận và buồn vì cách cư xử tệ bạc của các anh cụ sao? Cụ giúp gia đình bằng cách nào?

– Giô-sép: Khi cơn đói kém xảy đến, hay tin ở Ai-cập có vựa lúa lớn, nên các anh tìm đến Ai-cập để mua lúa. Các anh đến quì trước ta xin mua lúa, giống như điều ta thấy trong giấc mơ hơn mười năm trước kia! Ta nhận ra các anh ngay, nhưng các anh chẳng nhận ra ta. Ta thương các anh lắm, nhưng chưa muốn tỏ mình cùng các anh.

– PV: Thưa cụ, vì sao vậy? Cụ dự tính làm một điều gì bất ngờ cho các anh phải không cụ?

– Giô-sép: Sau nhiều năm xa cách, ta muốn biết tâm tánh các anh hiện giờ thế nào nên đã nhiều lần nói thử. Ta vui mừng biết rằng thời gian qua các anh đã thay đổi. Họ yêu thương che chở cho nhau thay vì ghen ghét nhau. Ta đã tỏ mình cùng các anh và tha thứ lỗi lầm của họ. Ta đề nghị các anh trở về rước cha và dời cả gia đình xuống Ai-cập. Như vậy, ta đã bảo bọc và cứu sống cả gia đình qua cơn đói kém lớn.

– PV: Cám ơn cụ đã cho chúng cháu biết câu chuyện cụ và gia đình rời Ca-na-an, vùng đất thân yêu để đến Ai-cập.

– NHD: Thưa các chị em! Chúng ta vừa nghe cụ Giô-sép trình bày về cuộc đời và những giấc mơ của cụ. Nguyện Chúa giúp chúng ta kính sợ Chúa, đắc thắng sự cám dỗ, có lòng độ lượng tha thứ như cụ.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. GIỚI THIỆU.

Giô-sép có hai điềm chiêm bao báo trước cho chàng một tương lai sáng chói. Chính vì các điềm chiêm bao ấy, cuộc đời Giô-sép đã phải trải qua nhiều nỗi khổ đau, cuối cùng, những điều Giô-sép thấy trong giấc mơ đã trở thành sự thật.

Đời sống Giô-sép gồm bốn giai đoạn:

 1. Giô-sép trong gia đình (Sáng 37).

Thời thơ ấu của Giô-sép cho đến khi lên mười bảy tuổi, Giô-sép chăn chiên với các anh tại Si-chem, có tính tốt, biết vâng lời cha, không làm chuyện xấu. Các anh bắt đầu ghen ghét, khi thấy cha cho Giô-sép chiếc áo choàng nhiều màu xinh đẹp. Lòng ghen tị của các anh càng thêm khi nghe Giô-sép thuật lại điềm chiêm bao một cách tự nhiên về các bó lúa, mặt trời, mặt trăng cùng mười một ngôi sao đều quì lạy trước mặt Giô-sép. Gia-cốp sai Giô-sép đi thăm các anh đang chăn bầy ở Đô-ta-in, các anh bàn mưu giết Giô-sép bằng cách liệng xuống giếng sâu. Sau đó lại đem Giô-sép lên khỏi giếng và bán cho các tay buôn Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc.

 1. Giô-sép trong nhà Phô-ti-pha (Sáng 37,39).

Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép khiến mọi việc chàng làm cho nhà Phô-ti-pha đều thạnh lợi. Sau đó vợ Phô-ti-pha đưa mắt cùng Giô-sép, nhưng Giô-sép quyết định không nghe theo lời cám dỗ của vợ chủ, bị bà vu oan, bỏ tù.

 1. Giô-sép trong tù (Sáng 39-40).

Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép, Giô-sép được lòng người cai ngục. Ngài cũng ban cho Giô-sép sự khôn ngoan để giải nghĩa điềm chiêm bao cho quan tửu chánh và quan thượng thiện đang bị giam giữ. Pha-ra-ôn chiêm bao thấy bảy con bò ốm nuốt bảy con bò mập, và bảy gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc. Điềm chiêm bao báo trước xứ Ai-cập sẽ có bảy năm được mùa và tiếp theo là bảy năm đói kém.

 1. Giô-sép trong đền vua Pha-ra-ôn (Sáng 41-50).

Pha-ra-ôn biết Giô-sép là người khôn ngoan, có thần minh của Đức Chúa Trời ở cùng, lập Giô-sép làm tể tướng Ai-cập, lo việc thâu trữ lương thực đề phòng cho bảy năm đói kém sắp đến.

Sau mười ba năm bị bán xuống Ai-cập, Giô-sép từ một tên nô lệ, một tù nhân, đã được Đức Chúa Trời đưa lên chức cao nhất của Ai-cập vào năm ba mươi tuổi. Bảy năm được mùa trôi qua, bây giờ cơn đói kém xảy đến. Nghe ở Ai-cập có vựa lúa lớn, Gia-cốp bèn sai các con trai đi mua lúa. Các anh đến quì trước Giô-sép xin mua lúa, giống như điều Giô-sép thấy trong giấc mơ hơn mười năm trước. Sau nhiều lần thử thách, Giô-sép tha thứ lỗi lầm của họ. Giô-sép bảo bọc, cứu sống cả gia đình qua cơn đói kém lớn. Giô-sép sống đến 110 tuổi, qua đời tại Ai-cập vào khoảng năm 1800 T.C.

 1. SUY GẪM.
 2. Khi bị bán làm nô lệ trong nhà quan Phô-ti-pha: Giô-sép sống với sứ mạng của người đầy tớ trung thành hầu việc và được Đức Chúa Trời ban phước, khiến chủ nhìn biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (Sáng 39).
 3. Khi bị vu oan vào tù: Giô-sép sống với sứ mạng của người bạn, chăm sóc, giúp đỡ người đồng cảnh ngộ, Giô-sép giúp giải điềm chiêm bao cho hai quan của triều vua Pha-ra-ôn (Sáng 40).
 4. Khi được cất nhắc lên địa vị làm tể tướng xứ Ai-cập:

   (1) Giô-sép cho người chủ Phô-ti-pha biết Đức Chúa Trời là Đấng ban phước. (2) Cho hai quan trong ngục biết Đức Chúa Trời là Đấng Thần Minh, biết trước mọi điều kín nhiệm của con người. (3) Cho Pha-ra-ôn thờ đa thần biết chỉ có Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng Chân Thần duy nhất. Điểm sáng trong đời sống Giô-sép là tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

– Sứ mạng cứu sống gia đình của Giô-sép nhắc chúng ta trách nhiệm chăm sóc người trong gia đình chẳng những về phần thuộc thể nhưng cả phần thuộc linh.

– Sứ mạng cứu sống dân tộc khác trong cơn đói, nhắc chúng ta trách nhiệm chăm sóc nhu cầu cho kẻ khác không phải chỉ trong công tác xã hội, nhưng điều quan trọng hơn hết là trong công việc truyền bá Phúc Âm giới thiệu Chúa Giê-xu là Bánh Sự Sống cho người đang trong cơn đói kém thuộc linh (Giăng 6:35).

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ VITAMIN
(tiếp theo).

 1. Vitamin K.

– Sử dụng khi: Nhiều người lớn tuổi lo lắng về chứng loãng xương do thiếu vitamin K, trẻ sơ sinh mới dễ bị thiếu hụt loại vitamin nầy.

 Nguồn gốc: Có trong dầu cá, các loại cá biển như: cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ… bơ và trứng.

 Phản ứng: Dùng vitamin K quá liều trong một thời gian dài sẽ rất nguy hiểm vì chúng có thể tích tụ, phá vỡ hồng cầu và làm tổn thương gan.

 1. Calcium.

– Sử dụng khi: Uống nhiều côca, hay dùng nhiều vitamin B… sẽ làm giảm khả năng hấp thụ lượng Calcium, nên bổ sung thêm Calcium cho cơ thể.

– Nguồn gốc: Có trong các sản phẩm từ sữa, vừng (mè), hạnh nhân và rau xanh.

 Phản ứng: Có thể là một nguyên nhân dẫn đến sỏi thận.  

 1. Sắt.

– Sử dụng khi: Các loại thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, cà phê… làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó, bạn cần bổ sung lượng sắt bị thiếu hụt nầy.

 Nguồn gốc: Có trong các loại thịt có màu đỏ, hải sản, thịt gà, quả mơ, ca cao…

– Phản ứng: Dùng nhiều có thể dẫn đến bệnh viêm khớp, hại gan, gây ra bệnh tim và ung thư đại tràng.

 1. Kẽm.

– Sử dụng khi: Thiếu máu, hệ tuần hoàn máu hoạt động kém, dễ bị dị ứng…

 Nguồn gốc: Có trong hải sản, thịt có màu đỏ, trứng gà, hạt đậu, và rau xanh.

– Phản ứng: Nếu dùng quá 2.000mg kẽm/ngày trong một thời gian dài, sẽ bị các triệu chứng như: Nôn mửa liên tục, sốt cao.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 11.02.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 11.02.2024

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật 11/02/2024.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 96.
 3. Câu gốc: “Hãy thuật sự vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân” (Thi 96:3 BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 147-150.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

* CHỈ DẪN: Kịch.

 1. Mời vài người trong ban chấp sự của Hội Thánh nhóm chung với ban Phụ nữ và làm giám khảo.
 2. Cách thực hiện chương trình.

* Cách 1: Từ nhiều tuần trước, mỗi nhóm của ban Phụ nữ họp lại để soạn và tập một vở kịch ngắn với đề tài “Truyền giáo”. Tùy theo số nhóm mà định thời gian của vở kịch, nhưng không được quá 15 phút.

* Cách 2: Trước giờ nhóm, ban hướng dẫn chia ban Phụ nữ ra làm 3 nhóm và cho ngồi riêng ra từng nhóm. Đến tiết mục kịch 5 phút, ban hướng dẫn giao cho mỗi nhóm một câu chuyện ngắn với đề tài “Truyền giáo”. Trong 20 phút, các nhóm phải biến câu chuyện thành vở kịch, phân vai và tập kịch.

– Các nhóm lần lượt diễn kịch.

– Cách chấm điểm.

+ Thời gian: Đúng giờ (5’ hoặc 15’) 10 điểm. Mỗi phút dư bị trừ một điểm.

+ Tinh thần: Tất cả nhóm viên đều tham gia vào vở kịch: 10 điểm. Thiếu một người trừ 1 điểm.

+ Diễn xuất: 10 điểm.

+ Nội dung: 10 điểm (nếu là vở kịch tự chọn).

– Phát thưởng.

* NHỮNG CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.

ĐỪNG VỘI THẤT VỌNG.

Tổng thống Roosevelt cùng gia đình qua Phi châu nghỉ hè. Khi trở lại Hoa kỳ, trên chuyến bay có một nhà truyền giáo sau 40 năm tận tụy truyền bá Phúc Âm cho người Phi châu trở về.

Khi phi cơ đáp xuống phi trường, một rừng người đông đảo ra đón tổng thống thật rộn rịp huy hoàng, nào là quân đoàn dàn chào, kèn nhạc, các bộ trưởng, các tướng tá và đám đông dân chúng chào đón hoan hô, song không ai để ý đến vị giáo sĩ cả. Ông lủi thủi một mình đi ra khỏi phi trường, lòng cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm. Vị giáo sĩ tủi thân, vừa đi vừa than thở: Chúa ơi, một vị tổng thống chỉ đi nghỉ hè vui chơi trở về thôi mà được nhiều người đón rước như vậy, còn con đây đã lìa bỏ quê hương sang tận Phi châu xa xôi, bất chấp nghèo đói, bệnh tật suốt bốn mươi năm, để đem được nhiều linh hồn tội nhân về với Ngài, thế mà khi con trở về không ai tiếp rước, không ai chào đón cả!

Thình lình ông nghe tiếng phán êm dịu như một lời an ủi của Chúa đến với ông: Con ơi, đừng vội thất vọng! Con chưa trở về quê hương thật của con mà!

Ngay khi đó ông quỳ gối xuống bên đường ăn năn xưng tội yếu đuối của mình rồi đứng dậy với sức mới từ nơi Chúa. Ông đi về nhà với niềm vui mừng như một người chiến thắng vinh quang rạng rỡ trên nét mặt.