Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 23.01.2022

in THANH NIÊN on 18 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 23.01.2022.

 1. Đề tài: UY QUYỀN TRONG SỰ DẠY DỖ.
 2. Kinh Thánh: Mác 1:21-28.
 3. Câu gốc: “Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân Số Ký 26-30.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 16.01.2022

in THANH NIÊN on 17 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 16.01.2022.

 1. Đề tài: THEO CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Mác 1:16-20; 2:13-17; 8:34-38; 10:17-22.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân Số Ký 21-25.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.01.2022

in THANH NIÊN on 1 Tháng Một, 2022

Chúa nhật 02.01.2022

 1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
 3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi Thiên 91:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.12.2021

in THANH NIÊN on 6 Tháng Mười Hai, 2021

Chúa nhật 12.12.2021.

 1. Đề tài: ĐỒNG XANH HAY SA MẠC.
 2. Kinh Thánh: Dân-số Ký 13:30; 14:7-34.
 3. Câu gốc: “Chúng ta phải đi chiếm hữu đất đai này, chắc chắn chúng ta có thể thắng họ. Đất đai chúng tôi đi trinh sát thật quá tốt. Nếu Chúa đẹp lòng chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào xứ ấy, là nơi đất đai tràn sữa và mật, Ngài sẽ ban xứ ấy cho chúng ta” (Dân-số Ký 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 05.12.2021

in THANH NIÊN on 30 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 05.12.2021.

 1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH TRONG MỐI THÔNG CÔNG.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 29:1-2; 71:8; Ê-phê-sô 5:19.
 3. Câu gốc: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in THANH NIÊN on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: HOÀN THÀNH LỜI HỨA.
 2. Kinh Thánh: Sáng thế ký 15:1; 18:15; 21:1-7.
 3. Câu gốc: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng thế ký 15:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 16-20.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.