Chuyên mục: THANH NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.08.2020

in THANH NIÊN on 11 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 16.08.2020.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GÂY DỰNG.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:12-30.
 3. Câu gốc: “Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân…” (1 Cô-rinh-tô 12:27).
 4. Đố Kinh Thánh: Ga-la-ti 1-3.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN – CHÚA NHẬT 09.08.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

 1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:1-11.
 3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7-13.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 19.07.2020

in THANH NIÊN on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: LỄ TIỆC THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:17-34.
 3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1 Cô-rinh-tô 11:29).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.07.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020 (Chúa nhật Kinh Thánh).

 1. Đề tài: KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:14-17.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 6-11.
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

in THANH NIÊN on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU ĐỂ HIỆP NHẤT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”
  (1 Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1-5.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

in THANH NIÊN on 15 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 21.06.2020 (Lễ Phụ thân).

 1. Đề tài: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA.
 2. Kinh Thánh: Sáng 21:8; Xuất 20:5; 21:22; 34:7; Giô-suê 4:6,21,22; 29:6; Phục 6:4-9; 7:3; Ô-sê 11:3.
 3. Câu gốc: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi” (Phục 6:6-7a).
 4. Đố Kinh Thánh: Rô-ma 6-11.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 07.06.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 07.06.2020

 1. Đề tài: NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:15; 41-45; 67-79; 2:25-32; Công Vụ 2:11; 10:45-46; 4:8-12; 31; 13:4-12; 1Côr 14:4; 27-28.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 22-28.
 5. Thể loại: Thuyết trình.