Chuyên mục: TÔN VINH CHÚA

Múa: Chiếc Tàu Nô-ê

Múa: Chiếc Tàu Nô-ê

in TÔN VINH CHÚA on 3 Tháng Bảy, 2017

Múa: Cậy Tin Gia-vê, Đấng Toàn Năng

Múa: Cậy Tin Gia-vê, Đấng Toàn Năng

in TÔN VINH CHÚA on 23 Tháng Sáu, 2017

Múa: Ađam Và Trái Cấm

Múa: Ađam Và Trái Cấm

in TÔN VINH CHÚA on 22 Tháng Sáu, 2017

HT Truyền giảng Phúc Âm- Lễ Cảm Tạ

HT Truyền giảng Phúc Âm- Lễ Cảm Tạ

in TÔN VINH CHÚA on 30 Tháng Tám, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=oJjj1ctWD38