Thẻ: tâm tình

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 20.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 20.06.2021

in NAM GIỚI on 14 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 20.06.2021

  1. Đề tài: LỄ PHỤ THÂN/HIẾU KÍNH CHA MẸ.
  2. Kinh Thánh: Phục 5:16; Châm 23:22,24-25.
  3. Câu Gốc: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:20-21).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 25-28.
  5. Thể loại: Kịch – Thông công.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
  3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
  5. Thể loại: Tâm tình.