Thẻ: họp bạn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in THANH NIÊN on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:11-16.
  3. Câu gốc: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ” (1Ti-mô-thê 4:12).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.10.2020

in THANH NIÊN on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

  1. Đề tài: SỐNG YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-21.
  3. Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em…” (Ê-phê-sô 5:2).
  4. Đố Kinh Thánh: Các tấm gương đức tin của những người trẻ trong Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Họp bạn.