Thẻ: truyền giảng

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.9.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.01.9.2019

in THANH NIÊN on 26 Tháng Tám, 2019

 Chúa nhật 01.9.2019.

  1. Đề tài: TỘI NHÂN ĐƯỢC CỨU.
  2. Kinh Thánh: Giăng 8:1-11.
  3. Câu gốc: “Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11b).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

in NAM GIỚI on 2 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 04.08.2019.

  1. Đề tài: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 7:19-25; Thi 4:8; Phi-líp 4:4; Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.