Thẻ: Lễ phụ thân

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 20.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 20.06.2021

in NAM GIỚI on 14 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 20.06.2021

  1. Đề tài: LỄ PHỤ THÂN/HIẾU KÍNH CHA MẸ.
  2. Kinh Thánh: Phục 5:16; Châm 23:22,24-25.
  3. Câu Gốc: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:20-21).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 25-28.
  5. Thể loại: Kịch – Thông công.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

in THANH NIÊN on 15 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 21.06.2020 (Lễ Phụ thân).

  1. Đề tài: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA.
  2. Kinh Thánh: Sáng 21:8; Xuất 20:5; 21:22; 34:7; Giô-suê 4:6,21,22; 29:6; Phục 6:4-9; 7:3; Ô-sê 11:3.
  3. Câu gốc: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi” (Phục 6:6-7a).
  4. Đố Kinh Thánh: Rô-ma 6-11.
  5. Thể loại: Chia sẻ.