Thẻ: trò chơi lớn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in NAM GIỚI on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: TUỔI TÁC VÀ SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Truyền 11:9; 12:1,6-7,13; Thi 91:16; 92:13-14.
 3. Câu gốc: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.11.2021

in THANH NIÊN on 16 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 21.11.2021.

 1. Đề tài: HOÀN THÀNH LỜI HỨA.
 2. Kinh Thánh: Sáng thế ký 15:1; 18:15; 21:1-7.
 3. Câu gốc: “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng thế ký 15:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 16-20.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ LÀM LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Mat 25:31-40; Lu-ca 10:25-37; Gal 6:9-10.
  3. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 9-12.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ 26.04.2020

in PHỤ NỮ on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: TỪ MIỄN CƯỠNG ĐẾN VUI MỪNG DÂNG HIẾN.
 2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 9:1-15.
 3. Câu gốc: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (2Cô-rinh-tô 9:7).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 19-21.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 09.02.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
 2. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 41-44.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 28.7.2019

in THANH NIÊN on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.7.2019.

 1. Đề tài: TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-20.
 3. Câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2Phi 3:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36-40.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.