Ngày: Tháng Mười Hai 23, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 29.12.2019

in Chưa được phân loại on 23 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 29.12.2019.

  1. Đề tài: SỰ HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-16.
  3. Câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 21-24.
  5. Thể loại: Tổng kết – Sinh hoạt.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 29.12.2019

in THANH NIÊN on 23 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 29.12.2019.

  1. Đề tài: VINH DANH CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-20.
  3. Câu gốc: “Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người” (Lu-ca 2:14).
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1-5.
  5. Thể loại: Tổng kết và Sinh hoạt.