Ngày: Tháng Bảy 25, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 26.07.2020

in NAM GIỚI on 25 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.7.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CHỨNG ĐẠO.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 1:8; 8:1-8; 11:19-21; 13:1-3.
  3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 5-8.
  5. Thể loại: Huấn luyện.