Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 01.11.2020

in NAM GIỚI on 27 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 01.11.2020.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 25.10.2020

in NAM GIỚI on 21 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 01.11.2020.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ BẤT ĐỒNG Ý KIẾN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 15:3,5-40; Phi-líp 2:1-3.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:2).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 21-24.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 18.10.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ DÂNG HIẾN CỦA CẢI.
 2. Kinh Thánh: 1Sử ký 29:1-5; Công vụ 4:32-36.
 3. Câu gốc: “Hãy tôn vinh xứng đáng cho Danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài” (Thi 96:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-16.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.10.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Sáng 26:12-33; 24:1-26:33, Thi thiên 119:9.
 3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi thiên 119:9).
 4. Đố Kinh Thánh: (Theo chủ đề).
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ LÀM LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Mat 25:31-40; Lu-ca 10:25-37; Gal 6:9-10.
  3. Câu gốc: “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 9-12.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 27.09.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 27.9.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm 22:6, Truyền đạo 12:1, Ma-thi-ơ 19-14.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 5-8.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 20.09.2020

in NAM GIỚI on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020

 1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (1Cô-rinh-tô 6:12).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 13.09.2020

in NAM GIỚI on 8 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 13.09.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 14:23; 20:28; 1Ti-mô-thê 3:1-13.
 3. Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 33-36.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 06.09.2020

in NAM GIỚI on 1 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 06.09.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA TRONG SỰ CẦU THAY.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:19-20; 2Ti-mô-thê 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 29-32.
 5. Thể loại: Thuyết trình.