Chuyên mục: NAM GIỚI

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

in NAM GIỚI on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

 1. Đề tài: TẬN DỤNG ÂN TỨ VÀ TRAU DỒI PHẨM HẠNH.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 2:4-8; 1Côr 12:4-11,27-30; Mat 25:14-30.
 3. Câu gốc:Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin… ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6,8c).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 38-40.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 03.05.2020

in NAM GIỚI on 27 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 03.05.2020.

 1. Đề tài: TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA VÀ BẮT LẤY CƠ HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-16; 6:10-20; 2Ti-mô-thê 4:2-5.
 3. Câu gốc: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 31-34.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 26.04.2020

in NAM GIỚI on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020.

 1. Đề tài: MẶC LẤY TÌNH YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: 1Côr 13; 2Côr 5:14-15; Giăng 13:1-14; Rô-ma 12:10-11.
 3. Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1Cô-rinh-tô 13:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 29-32.
 5. Thể loại: Thảo luận.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.04.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 19.04.2020.

 1. Đề tài: Ở TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Giăng 15:1-17.
 3. Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 25-28.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 12.04.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 17-20.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 29.03.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 29.03.2020.

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2:5-8; 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 21-24.
 5. Thể loại: Kịch.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 15.03.2020.

 1. Đề tài: KHAI TRÌNH CÔNG VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:14-30; Truyền đạo 11:9; 12:13-14; Rô-ma 14:10-12; 2Cô 5:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10b,12).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất 5-8.
 5. Thể loại: Chia sẻ.