Thẻ: có sự sống đời đời

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

in NAM GIỚI on 2 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 04.08.2019.

  1. Đề tài: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 7:19-25; Thi 4:8; Phi-líp 4:4; Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.