Thẻ: Vấn đề mê tín dị đoan

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.02.2020

in THANH NIÊN on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020

  1. Đề tài: VẤN ĐỀ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN.
  2. Kinh Thánh: Phục Truyền 8:9-14; Giê-rê-mi 10:15; Ga-la-ti 4:8-10; Cô-lô-se 2:16,18.
  3. Câu gốc: “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Mác 12-16.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.