Ngày: Tháng Bảy 6, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 12.07.2020

in NAM GIỚI on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:49-56.
  3. Câu gốc: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 25-27.
  5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 12.07.2020

in THANH NIÊN on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020 (Chúa nhật Kinh Thánh).

  1. Đề tài: KINH THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 2 Phi-e-rơ 1:20-21; 2 Ti-mô-thê 3:14-17.
  3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 6-11.
  5. Thể loại: Thuyết trình.