Ngày: Tháng Một 26, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 31.01.2021

in NAM GIỚI on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2011.

  1. Đề tài: THỨC CANH VÀ CẦU NGUYỆN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:35-48.
  3. Câu gốc: Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở” (Lu-ca 12:35-36).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 5-8.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.01.2021

in THANH NIÊN on 26 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 31.01.2021.

  1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.