Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020 (CN Trung Tráng Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC.
 2. Kinh Thánh: 2 Sử ký 7:14.
 3. Câu gốc: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 28-30.
 5. Thể loại: Nêu nan đề, cầu nguyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO NAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO NAN PHỤ NỮ. 18.10.2020

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 18.10.2020.

 1. Đề tài: KINH NGHIỆM SỰ SUNG MÃN CỦA THƯỢNG ĐẾ.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21.
 3. Câu gốc: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và huỷ diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm-ngôn 3.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.10.2020

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 04.10.2020.

 1. Đề tài: LOAN BÁO THÔNG ĐIỆP TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13.
 3. Câu gốc: “Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:17-18).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 19-21.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020.

 1. Đề tài: XÂY DỰNG MỘT NHÂN LOẠI MỚI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22.
 3. Câu gốc: “Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-15.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.