Thẻ: Tận dụng ân tứ và trau dồi phẩm hạnh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 17.05.2020

in NAM GIỚI on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020.

  1. Đề tài: TẬN DỤNG ÂN TỨ VÀ TRAU DỒI PHẨM HẠNH.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 2:4-8; 1Côr 12:4-11,27-30; Mat 25:14-30.
  3. Câu gốc:Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin… ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:6,8c).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 38-40.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.