Ngày: Tháng Bảy 4, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1 – 4:7.
 3. Câu gốc: “Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?” (Ga-la-ti 3:4-5).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 19-21.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 05.07.2020

in NAM GIỚI on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: LỜI KÊU GỌI HẦU VIỆC CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Phục truyền 6:13; Giô-suê 24:14-15; Mác 1:17-20; 3:13-19; 5:19-20; 8:34; Công vụ 1:8; 8:4-5.
 3. Câu gốc: “Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 21-24.
 5. Thể loại: Chia sẻ.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 05.07.2020

in THANH NIÊN on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU ĐỂ HIỆP NHẤT.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:2-16.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”
  (1 Cô-rinh-tô 11:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1-5.
 5. Thể loại: Chia sẻ.