Ngày: Tháng Mười Một 7, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ.08.11.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020 (CN Trung Tráng Niên Tin Lành).

  1. Đề tài: CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC.
  2. Kinh Thánh: 2 Sử ký 7:14.
  3. Câu gốc: “Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:19).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 28-30.
  5. Thể loại: Nêu nan đề, cầu nguyện.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 08.11.2020

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 08.11.2020.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 127.
  3. Câu gốc: Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi thiên 92:13-14).
  4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 25-28.
  5. Thể loại: Tâm tình.