Ngày: Tháng Tư 6, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.04.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương trợ)

 1. Đề tài: ĐÔ-CA – NỮ THÁNH ĐỒ LÀM VIỆC LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Công 9:33-42; Gióp 31:19,20; Gia 2:13-17
 3. Câu gốc: “Tại thành Giốp-bê… có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí” (Công vụ 9:36).
 4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.04.2021

in NAM GIỚI on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 (CN Tương Trợ)

 1. Đề tài: YÊU THƯƠNG NGƯỜI LÂN CẬN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-26.
 3. Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1Phi-e-rơ 4:10).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 21-24.
 5. Thể loại: Họp bạn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

in THANH NIÊN on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 ( Chúa Nhật Tương Trợ )

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2: 5-8; 1: 20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 1-5.
 5. Thể loại: Kịch.