Thẻ: Hầu việc Chúa vì biết ơn Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

in THANH NIÊN on 12 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Giăng 1-5.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 33-36.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.