Thẻ: thời đại ân điển

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in THANH NIÊN on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.7.2019.

  1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:26 – 4:7.
  3. Câu gốc: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4-5a).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 31-35.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.