Thẻ: phỏng vấn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 20.09.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Chín, 2020

Chúa nhật 20.09.2020.

 1. Đề tài: XÂY DỰNG MỘT NHÂN LOẠI MỚI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22.
 3. Câu gốc: “Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục truyền 13-15.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI CHÚA NHẬT.22.9.2019

in NAM GIỚI on 17 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 22.09.2019.

 1. Đề tài: ÂN TỨ TRONG SỰ GIẢNG DẠY.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 14:1-25.
 3. Câu gốc: “Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội Thánh” (1Cô-rinh-tô 14:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải 5-8.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in THANH NIÊN on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.7.2019.

 1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:26 – 4:7.
 3. Câu gốc: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4-5a).
 4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 31-35.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.