Ngày: Tháng Bảy 21, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in THANH NIÊN on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.7.2019.

  1. Đề tài: PHƯỚC HẠNH CỦA THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:26 – 4:7.
  3. Câu gốc: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4:4-5a).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 31-35.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

  1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
  3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.