Ngày: Tháng Mười 5, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Châm-ngôn 3.
 3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Kịch.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.10.2020

in NAM GIỚI on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Sáng 26:12-33; 24:1-26:33, Thi thiên 119:9.
 3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi thiên 119:9).
 4. Đố Kinh Thánh: (Theo chủ đề).
 5. Thể loại: Thuyết trình.
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.10.2020

in THANH NIÊN on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 119.
 3. Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi-thiên 119:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê.
 5. Thể loại: Kịch 5’.