Thẻ: thiếu niên Tin Lành

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.10.2020

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Mười, 2020

Chúa nhật 11.10.2020 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin Lành).

  1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Châm-ngôn 3.
  3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Kịch.