Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI “THU HOẠCH CHO CHÚA”

TRÒ CHƠI “THU HOẠCH CHO CHÚA”

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 2 Tháng Ba, 2021

  1. THU HOẠCH CHO CHÚA

 Kinh Thánh: Lu-ca 3:17 “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt”.

Cách chơi: NHD chia các em tham gia thành 4 đội, mỗi đội cử một em đại diện lên phía trên NHD. NHD viết sẵn vào trong 30 mảnh giấy nhỏ chữ “chắc” và 30 mảnh chữ “lép” trộn đều phát cho các em bên dưới. Sau đó NHD ra lệnh cho các em đại diện đi thu hoạch, mỗi em chỉ được thu hoạch khoảng từ 5-10 hạt (không được thu hoạch trong đội của mình). Các em bên dưới không được tiết lộ cho bất cứ ai biết mình là “chắc” hay “lép” cho đến khi có lệnh của NHD.

Sau khi các em đại diện đã thu hoạch riêng cho mình rồi và dẫn lên phía trên NHD, thì NHD ra lệnh cho các bạn đưa mảnh giấy đó ra để biết “chắc” hay “lép”. Đội nào thu hoạch nhiều “hạt chắc” nhất là thắng cuộc.

 

Post CommentLeave a reply