Thẻ: dạy dỗ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

  1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
  3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 7.7.2019

in THANH NIÊN on 7 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 07.07.2019.

  1. Đề tài: NHÌN BIẾT ĐẤNG LÀM ĐẦU.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:2-16.
  3. Câu gốc: “…Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (1Cô-rinh-tô 11:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Gia-cơ 1-3.
  5. Thể loại: Chia sẻ.