Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

By K' Abel in THANH NIÊN on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020

 1. Đề tài: BÍ QUYẾT ĐƯỢC LÒNG TRONG SẠCH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-19.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 23.02.2020.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Các nhà hiền triết đông tây kim cổ đều than rằng lòng người gian ác, sâu độc. Kinh Thánh quyết rằng lòng người là xấu xa, ô uế, dối trá vô cùng, nên được tấm lòng trong sạch là quý báu vô cùng. Hơn nữa, Kinh Thánh cho biết người có tấm lòng trong sạch là người được phước (Ma-thi-ơ 5:8). Vì vậy nếu mỗi thanh niên có tấm lòng trong sạch thật phước thay.

 1. SẴN SÀNG XƯNG TỘI LỖI MÌNH (c.1-6).

Đa-vít là một vị vua rất sang trọng, song khi ông phạm tội với Đức Chúa Trời về việc lấy vợ của U-ri, thì ông đã hết lòng ăn năn mà xưng tội lỗi mình, với một tấm lòng đau thương thống hối (c.3-4).

 1. Xưng tội mà ông đã phạm.
 2. Ông còn xưng cả nguyên tội của mình nữa (c.5).

Hạt giống tội lỗi đã có trong loài người từ khi còn là một bào thai, và hạt giống ấy theo thời gian mà phát triển. Đa-vít đã nhận tất cả như vậy, ông không giấu tội, không đổ thừa cho ai khác. Muốn được phước của Chúa ta cũng phải học tập gương Đa-vít như vậy.

 1. HẾT LÒNG XIN CHÚA THA THỨ (c.7-9).

Lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi. Lê-vi Ký 14.1-8 cho biết những nghi thức làm sạch và hình bóng về Chúa Giê-xu:

– Hai con chim vẫn sống và tinh sạch: Chúa Giê-xu.

– Cây hương nam và chùm kinh giới: Nhân tánh và thần tánh của Chúa.

– Con chim bị cắt cổ và con chim được thả đi: Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu.

– Chim nầy nhúng vào huyết chim kia rồi thả đi: Chúa đem huyết Ngài vào nơi trên trời.

– Chậu sành: Thân thể Chúa.

– Nước chảy: Đức Thánh Linh (Hê-bơ-rơ 9:14).

Chỉ Chúa có quyền rửa sạch gian ác của chúng ta, làm sạch luôn luôn như nước chảy mãi mãi. Ôi… Đa-vít khẩn thiết cầu xin Chúa tha thứ cho mình cách trọn vẹn. Sau khi ông đã nhận biết tội lỗi, ông cũng hết lòng muốn từ bỏ và xin Chúa tha thứ. Ông khao khát một tấm lòng trong sạch là dường nào!

III. XIN CHÚA TÁI TẠO LÒNG MÌNH (c.10).

 1. Dựng nên một lòng trong sạch.

Dầu Chúa đã tha thứ và rửa sạch, song vẫn có thể tái phạm như trước, bởi vì tấm lòng cũ có bản tánh tội, nên ông cầu xin Chúa tạo nên trong mình một lòng trong sạch. Đó có thể gọi là sự tái sanh, nhận bản tánh Đức Chúa Trời. Với tấm lòng ấy ta mới có thể hưởng được phước hạnh. Tấm lòng ấy mới có phép thấy Đức Chúa Trời (Giăng 3:3).

 1. Làm mới lại một Thần Linh ngay thẳng.

Đó là sự nên thánh cũng như Chúa đã dạy trong Ê-xê-chi-ên 36:26, Giê-rê-mi 31:33. Bây giờ Chúa ghi khắc luật pháp của Ngài vào lòng ta và luật pháp ấy trở thành một bản tính của ta vậy. Bây giờ, dầu ta không gắng công ra sức gì mà vẫn ăn ở một cách trong sạch.

 1. BAN CHO ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (c.11,12).

Đức Thánh Linh ngự trong lòng ta một cách đầy dẫy là phương pháp giải quyết mọi nan đề. Nếu một tấm lòng trong trắng thì tốt song không ích lợi bao nhiêu nếu không viết chữ trên ấy. Cũng vậy, lòng trong sạch của chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời để viết vào đó sự yêu thương, sự vui mừng, sự bình an…

Đức Chúa Trời sẽ dắt dẫn cho đường lối ta một cách vững chắc. Ngài bảo đảm cho ta một cuộc đời hạnh phước. Không có gì đáng sợ bằng không có Đức Chúa Trời, minh hoạ bằng câu chuyện về vua Saulơ, người không có Đức Chúa Trời.

* Lời kết: Các bạn thanh niên thân mến! Sau khi nghe về “Bí quyết giữ lòng trong sạch” các bạn nghĩ gì? Các bạn có muốn mình có tấm lòng trong sạch không? Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy mau mau đến với Chúa Giê-xu trong tinh thần:

– Sẵn sàng xưng tội lỗi mình.

– Hết lòng xin Chúa tha thứ.

– Xin Chúa tái tạo lòng mình.

Khi bạn làm theo những điều hướng dẫn trên, tức thì Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh đầy dẫy trong lòng bạn, và Ngài sẽ hướng dẫn đời sống bạn, giữ lòng bạn luôn được trong sạch!

 

 

 

Post CommentLeave a reply