Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.05.2023

By K' Abel in THANH NIÊN on 23 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 28.05.2023

  1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-13.
  3. Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh thánh.

* CHỈ DẪN: Những câu hỏi đề nghị.

(1.1) Trong ngày lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã dùng biểu tượng gì để hiện ra và đậu trên các môn đồ? (Công vụ 2:3)

(1.2) Vì sao Đức Thánh Linh lại dùng biểu tượng đó?

(1.3) Đức Thánh Linh đầy dẫy để bạn làm gì?

(2.1) Thái độ của các môn đồ đối với Chúa trước và sau lễ Ngũ tuần khác nhau như thế nào? (Mác 14:50-52 và Công vụ 2:14).

(2.2) Vì sao có sự khác biệt đó?

(2.3) Bạn học được điều gì qua sự biến đổi của các môn đồ?

(3.1) Thái độ của các môn đồ đối với nhau trước và sau lễ Ngũ tuần khác nhau như thế nào? (Mác 9:33-34, Công vụ 2:42- 47).

(3.2) Sự khác biệt đó đưa đến những kết quả nào?

(3.3) Bạn có quyết định gì khi nghĩ đến mối tương thông giữa bạn với những người chung quanh?

Post CommentLeave a reply