Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI “MỞ MANG NƯỚC CHÚA”

TRÒ CHƠI “MỞ MANG NƯỚC CHÚA”

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 26 Tháng Một, 2021

  1. MỞ MANG NƯỚC CHÚA

Kinh Thánh: Ti-mô-thê 1:11 “Ấy đó là điều đạo Tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta”.

Cách chơi: Từng nhóm 5-6 người ôm ngang lưng nhau. NHD thổi còi xuất phát, người đầu nhóm này cố gắng kéo toàn nhóm để ôm lưng người cuối nhóm kia. Khi bị ôm, người đó phải tách rời nhóm cũ và sẽ là đầu nhóm mới để tiếp tục chiêu mộ người cuối của nhóm khác nữa. Sau thời gian nhất định, nhóm nào đông nhất được biểu dương là làm tốt công tác truyền giáo.

Post CommentLeave a reply